لغات پرکاربرد آلمانی : 100 کلمه که باید بدانید! | موسسه زبان های خارجی زبان نگار

لغات پرکاربرد آلمانی : ۱۰۰ کلمه که باید بدانید!

لغات پرکاربرد آلمانی : ۱۰۰ کلمه که باید بدانید!

لغات پرکاربرد آلمانی :‌ در این مطلب قصد داریم شما را با پرکاربرد ترین لغات آلمانی آشنا کنیم. این لغات به دو بخش لغات پرکاربرد برای اسپیکینگ و ریدینگ تقسیم بندی شده است. این لغات را تکرار کنید تا آن ها را به خاطر بسپارید.

لیست لغات پرکاربرد آلمانی برای اسپیکینگ

 

ردیف

کلمهمعنی
۱ichمن (ضمیر شخصی)
۲dasآن (یکی )
۳dieحرف تعریف مونث مانند”the”  در زبان انگلیسی
۴istاست، حالتی از افعال “to be”
۵nichtنه
۶jaبله
۷duشما
۸derحرف تعریف مذکر مانند”the”  در زبان انگلیسی
۹undو
۱۰sieاو، آن ها
۱۱soبنابراین
۱۲wirما (ضمیر شخصی)
۱۳wasچخ
۱۴nochهنوز
۱۵daاینجا، از آن جایی که ، برای این که
۱۶malیک بار
۱۷mitبا
۱۸auchهمچنین
۱۹inدر، داخل
۲۰esآن
۲۱zuهمچنین
۲۲aberاما
۲۳habe / hab’من ” دارم” (فعل)
۲۴denحرف تعریف “the”
۲۵eineیک، همانند”a, an” در زبان انگلیسی
۲۶schonتقریبا
۲۷manیک، آن ها
۲۸dochاما
۲۹warبود، زمان گذشته افعال”to be”
۳۰dannسپس

 

مرتبط بخوانید : یادگیری سریع زبان آلمانی : ترفند هایی ۱۰۰% تضمینی!

 

لیست ۱۰۰ لغت آلمانی برای ریدینگ

 

ردیفکلمهمعنی
۱der (den, dem, des)حرف تعریف  (مذکر)”the”
۲die (der, den)حرف تعریف  (مونث)“the”
۳undو
۴in (im)در
۵von (vom)از
۶zu (zum, zur)در، به
۷das (dem, des)حرف تعریف “the”
۸mitبا
۹sichخودش
۱۰aufحرف اضافه
۱۱fürحرف اضافه
۱۲ist (sein, sind, war, sei, etc.)است  (to be, are, was, be, etc.)
۱۳nicht معادل “not”
۱۴ein (eine, einen, einer, einem, eines)حرف تعریف “a, an”
۱۵alsاز، زمانی که
۱۶auchهمچنین
۱۷esآن
۱۸an (am/ans)به، در، به وسیله
۱۹werden (wurde, wird)شدن
۲۰ausاز
۲۱erاو (مذکر)، آن
۲۲hat (haben, hatte, habe)داشتن
۲۳dass / daßآن
۲۴sieاو (مونث)، آن، آن ها
۲۵nachاز
۲۶beiدر، به وسیله
۲۷umدر
۲۸nochهنوز
۲۹wieچگونه
۳۰überدربار
۳۱soبنابراین
۳۲Sieشما
۳۳nurفقط
۳۴oderیا
۳۵aberاما
۳۶vor (vorm, vors)قبل از
۳۷bisتا
۳۸mehrبیشتر
۳۹durchاز طریق
۴۰manیک، آن ها
۴۱Prozent (das)درصد
۴۲kann (können, konnte, etc.)توانستن
۴۳gegenبرخلاف
۴۴schonقبلا
۴۵wennاگر، زمانی که
۴۶sein (seine, seinen, etc.)مال او
۴۷Mark (Euro)مارک
۴۸ihre/ihrمال او، مال آن ها
۴۹dannسپس
۵۰unterاز میان

 

لغات پرکاربرد آلمانی

لغات پرکاربرد آلمانی

 

۵۱wirما (ضمیر شخصی)
۵۲soll (sollen, sollte, etc.)باید
۵۳ichمن
۵۴Jahr (das, Jahren, Jahres, etc.)سال
۵۵zweiدو
۵۶diese (dieser, dieses, etc.)این، این ها
۵۷wiederدوباره
۵۸Uhrبه عنوان ساعت در بیان زمان
۵۹will (wollen, willst, etc.)خواستن
۶۰zwischenمابین
۶۱immerهمیشه
۶۲Millionen (eine Million)میلیون
۶۳wasچه
۶۴sagte (sagen, sagt)گفتن
۶۵gibt (es gibt; geben)دادن
۶۶alleهمه، هر کسی
۶۷seitاز
۶۸muss (müssen)باید
۶۹dochاما، اصلا
۷۰jetztاکنون
۷۱dreiسه
۷۲neue (neu, neuer, neuen, etc.)جدید
۷۳damitبا آن، به علت اینکه
۷۴bereitsقبلا (قید)
۷۵daاز آن جایی  که ، به خاطر اینکه
۷۶abخارج شدن
۷۷ohneبدون
۷۸sondernاما
۷۹selbstمال من
۸۰ersten (erste, erstes, etc.)اولین
۸۱nunاکنون، حالا
۸۲etwaحدودا، تقریبا
۸۳heuteامروز
۸۴weilبه علت اینکه
۸۵ihmبرای او
۸۶Menschen (der Mensch)مردم
۸۷Deutschland (das)آلمانی
۸۸anderen (andere, anderes, etc.)دیگران
۸۹rundتقریبا
۹۰ihnاو
۹۱Ende (das)پایان
۹۲jedochبا وجود این
۹۳Zeit (die)زمان
۹۴unsما
۹۵Stadt (die)شهر
۹۶geht (gehen, ging, etc.)رفتن
۹۷sehrخیلی
۹۸hierاینجا
۹۹ganzکامل، همه
۱۰۰Berlin (das)برلین

امیدواریم از لغات پرکاربرد آلمانی نهایت استفاده را ببرید. همچنین در بخش وبلاگ سایت زبان نگار می توانید موارد بیشتری در خصوص یادگیری زبان آلمانی پیدا کنید. موسسه زبان نگار دوره های عالی برای آموزش زبان آلمانی برگزار می کند، می توانید در این دوره ها شرکت کرده و به بهترین نحو زبان آلمانی را یاد بگیرید.

در صورتی که تمایل به مشاوره با کارشناسان زبان نگار برای آموزش زبان آلمانی را دارید، با ما تماس بگیرید: ۰۲۱۴۳۹۴۲ به گرمی پاسخگوی شما خواهیم بود.

دیگر شماره های مرکز زبان نگار:

۰۲۱۸۸۹۹۶۰۳۴

۰۲۱۸۸۹۹۶۰۳۷

۰۲۱۸۸۹۵۶۵۸۲

۰۲۱۸۸۹۹۶۳۹۲

 

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه