یادگیری صفات مرکب در زبان انگلیسی!

یادگیری صفات مرکب در زبان انگلیسی!

یادگیری صفات مرکب انگلیسی : صفات مرکب صفاتی هستند که شامل دو یا چند کلمه متفاوت برای توصیف یک اسم از لحاظ سن، عمق، وزن، قیمت، اندازه و غیره هستند. صفات مرکب به صورت معمول با خط تیره نوشته می شود. یک اشتباه رایج، حذف خط تیره می باشد که می ‌تواند منجر به تفاوت در معنا و سردرگمی شود. با زبان نگار همراه باشید تا اطلاعات کاملی در رابطه با این موضوع کسب کنید.

انواع صفات مرکب:

زمانی که از یک عدد برای ایجاد یک صفت مرکب برای توصیف سن، طول، اندازه، قیمت، زمان و غیره استفاده می ‌کنیم، صفات ترکیبی دارای شکل های زیر تشکیل می‌شوند:

عدد + -(خط تیره) + اسم

مثال : seventy-year-old man

این صفات را می توانیم به شکل زیر طبقه بندی کنیم :

سن

منطقه
عمق
مدت زمان
طول
قیمت

زمان (یا فاصله)
وزن

a one-year-old baby
a sixty-acre farm
a two- meter deep lake
a forty-minute lecture
a twenty-centimetre ruler
a hundred-dollar dress
a two-hour drive
a hundred-gram package

 

یک اشتباهی که اغلب افراد مرتکب می شوند، اضافه کردن ‘s’ به اسم برای جمع است. به مثال های زیر توجه کنید:

نادرستدرست
a hundred-dollars dressa hundred-dollar dress
a two-hours drivea two-hour drive

به خاطر داشته باشید!

مفردجمع
a forty-minute lecture two forty-minute lectures
a two-meter deep lakethree two-meter deep lakes

 

یادگیری صفات مرکب انگلیسی

یادگیری صفات مرکب انگلیسی

 

یادگیری صفات مرکب انگلیسی : اسم + صفت مفعولی

این مورد می تواند با ترکیب اسم به همراه صفت مفعولی فعل ساخته شود. ما یک خط تیره بین این دو مورد می گذاریم.

Noun + Past Participle ( windpowered)

 •  My brother is a world-renowned artist.
 • This is a student-run coop.
 • His views are quite old-fashioned.
 • She has found a long-lost sister.

 

صفت + صفت فاعلی:

ما این نوع دیگر از صفات مرکب را با ترکیب یک صفت و صفت فاعلی یک فعل به همراه خط تیره می سازیم :

Adjective + Present Participle(pretty-looking)

 • There were quite a few beautiful-looking dresses in that shop.
 • Her story was heart-breaking.
 • He is a free-standing individual.
 • They didn’t bet on the fast-running horse.
 • She is a good-looking lady.

 

مرتبط بخوانید: یادگیری ضمایر نامحدود (Indefinite Pronouns) در انگلیسی

 

یادگیری صفات مرکب انگلیسی : اسم + صفت

ما می توانیم با ارتباط یک اسم و یک صفت (با خط تیره) نوع دیگری از صفات مرکب را ایجاد کنیم.

Noun + Adjective (sugar-free)

 • This drink is alcohol-free.

 

صفت + اسم

ما می توانیم یک صفت و اسم را با یک خط تیره بهم متصل کنیم و نوع دیگری از صفات مرکب را بسازیم.

Adjective + Noun (last-minute)

 • Their project was a large-scale one.
 • Paula is looking for a full-time job.

 

یادگیری صفات مرکب انگلیسی

یادگیری صفات مرکب انگلیسی

 

یادگیری صفات مرکب انگلیسی : قید + صفت مفعولی :

زمانی که ما یک قید و صفت مفعولی داریم باید یک خط تیره ما بین آن ها بگذاریم تا نوع جدیدی از این صفات ایجاد کنیم .

 • This is a brightly-lit room.
 • She is a well-known actress.
 • We live in a densely-populated city.

 

مرتبط بخوانید: ضمایر نسبی (Relative Pronouns) در زبان انگلیسی

 

اسم + صفت فاعلی :

زمانی که ما یک اسم و صفت فاعلی داریم با گذاشتن خط تیره بین آن ها می توانیم صف جدیدی درست کنیم.

 • I bought some mouth-watering strawberries.
 • That was a record-breaking jump.

یادگیر صفات مرکب انگلیسی : صفت + صفت مفعولی

زمانی که ما صفت و صفت مفعولی داریم می توانیم با افزودن خط تیره صفت مرکب درست کنیم.

 • That is an old-fashioned dress
 • Reptiles are cold-blooded creatures.
یادگیری صفات مرکب انگلیسی

یادگیری صفات مرکب انگلیسی

جدول یادگیری صفات مرکب به همراه مثال

صفات مرکبمثال
عدد + اسمA break that takes ten minutes is a ten-minute break.
صفت + اسمA bike ride over a long distance is a long-distance bike ride.
صفت + صفت فاعلیA person who works hard is a hard-working person.
اسم + صفت فاعلیAn athlete who breaks records is a record-breaking athlete.
اسم + صفتA room that is free from smoke is a smoke-free room.
اسم + صفت مفعولیAn engine cooled by water is a water-cooled engine.
صفت + صفت مفعولیA man with a bad temper is a bad-tempered man.
قید + صفت مفعولیA city that has a dense population is a densely-populated city.

 

چند تمرین برای یادگیری صفات مرکب انگلیسی

برای اینکه صفات مرکب انگلیسی را بهتر یاد بگیرید چند جمله آورده ایم. شما باید اسم ها را با استفاده از صفات مرکب توصیف کنید.

 1. a walk that takes ten minutes _________________________________
 2. a building that has twelve stories _________________________________
 3. a boy who is five years old _________________________________
 4. a report that is thirty pages long _________________________________
 5. students in high spirits _________________________________
 6. children who behave well _________________________________
 7. a monster with green eyes _________________________________
 8. a man who has short hair _________________________________
 9. a lady with a kind heart _________________________________
 10. an app that saves time _________________________________
 11. a dessert that makes your mouth water _________________________________
 12. a woman who has a strong will _________________________________
 13. traffic that moves slowly _________________________________
 14. a man who looks good _________________________________
 15. medicine that lasts a long time _________________________________
 16. a person who has an open mind _________________________________
 17. a room that has bright lights _________________________________
 18. a documentary that provokes thinking _________________________________
 19. a museum that is famous throughout the world _________________________________
 20. cookies that are free from fat _________________________________

بعد از این که به سوالات بالا پاسخ دادید، جواب هایتان را با پاسخ های درست مقایسه کرده و از آن برای یادگیری صفات مرکب انگلیسی استفاده کنید.

 1. a ten-minute walk
 2. a twelve-story building
 3. a five-year-old boy
 4. a thirty-page report
 5. high-spirited students
 6. well-behaved children
 7. a green-eyed monster
 8. a short-haired man
 9. a kind-hearted lady
 10. a time-saving app
 11. a mouth-watering dessert
 12. a strong-willed woman
 13. slow-moving traffic
 14. a good-looking man
 15. long-lasting medicine
 1. an open-minded person
 1. a brightly-lit room
 1. a thought-provoking documentary
 1. a world-famous museum
 1. fat-free cookies

امیدواریم از یادگیری صفات مرکب انگلیسی نهایت استفاده را ببرید. همچنین در بخش وبلاگ سایت زبان نگار می توانید موارد بیشتری در خصوص یادگیری زبان انگلیسی پیدا کنید. موسسه زبان نگار دوره های عالی برای آموزش زبان انگلیسی برگزار می کند، می توانید در این دوره ها شرکت کرده و به بهترین نحو زبان انگلیسی را یاد بگیرید.

در صورتی که تمایل به مشاوره با کارشناسان زبان نگار برای آموزش زبان انگلیسی را دارید، با ما تماس بگیرید: ۰۲۱۴۳۹۴۲ به گرمی پاسخگوی شما خواهیم بود.

دیگر شماره های مرکز زبان نگار:

۰۲۱۸۸۹۹۶۰۳۴

۰۲۱۸۸۹۹۶۰۳۷

۰۲۱۸۸۹۵۶۵۸۲

۰۲۱۸۸۹۹۶۳۹۲

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه