شمارش به فرانسه : کامل ترین دسته بندی!

شمارش به فرانسه : کامل ترین دسته بندی!

در این مطلب نحوه شمارش به فرانسه را آموزش خواهیم داد. برای یادگیری بهتر شما به راهنمای تلفظ کلمات با حروف انگلیسی نیز اشاره شده است. همچنین برای یادگیری بهتر شما فایل صوتی مربوط به برخی از اعداد نیز قرار گرفته شده است. این اعداد را چندین بار تمرین و تکرار کنید تا بتوانید از آن برای بیان ساعت، تاریخ ها، مقدار پول و … استفاده کنید. با زبان نگار همراه باشید.

شمارش به فرانسه

شمارش به فرانسه

شمارش به فرانسه : اعداد ۰ تا ۱۰۰

عددشمارش به فرانسهراهنمای تلفظ با حروف انگلیسی
۰zéro[zay-ro]
۱un[uh]
۲deux[duhr]
۳trois[twa]
۴quatre[katr]
۵cinq[sank]
۶six[sees]
۷sept[set]
۸huit[weet]
۹neuf[nurf]
۱۰dix[dees]
۱۱onze[onz]
۱۲douze[dooz]
۱۳treize[trez]
۱۴quatorze[katorz]
۱۵quinze[kanz]
۱۶seize[sez]
۱۷dix-sept[dee-set]
۱۸dix-huit[dees-weet]
۱۹dix-neuf[dees-nurf]
۲۰vingt[van]
۲۱vingt et un[vant-ay-uh]
۲۲vingt-deux[van-duhr]
۲۳vingt-trois[van-twa]
۲۴vingt-quatre[van-katr]
۲۵vingt-cinq[van-sank]
۲۶vingt-six[van-sees]
۲۷vingt-sept[van-set]
۲۸vingt-huit[van-weet]
۲۹vingt-neuf[van-nurf]
۳۰trente[tront]
۳۱Trente et un[tront ay-uh]
۳۲Trente-deux[tront-durh)
۳۳Trente-trois[tront-twa)
۳۴Trente-quatre[tront-katr)
۳۵Trente-cinq[tront-sank)
۳۶Trente-six[tront-sees)
۳۷Trente-sept[tront-set)
۳۸Trente-huit[tront-weet)
۳۹Trente-neuf[tront-nurf)
۴۰quarante[karont]
۴۱quarante et un[karont-ay-uh]
۴۲quarante-deux[karont-deux]
۴۳quarante-trois[karont-twa]
۴۴quarante-quatre[karont-katr]
۴۵quarante-cinq[karont-sank]
۴۶quarante-six[karont-sees]
۴۷quarante-sept[karont-set]
۴۸quarante-huit[karont-weet]
۴۹quarante-neuf[karont-nurf]
۵۰cinquante[sank-ont]
۵۱cinquante et un[sank-ont-ay-uh]
۵۲cinquante-deux[sank-ont-deux]
۵۳cinquante-trois[sank-ont-twa]
۵۴cinquante-quatre[sank-ont-katr]
۵۵cinquante-cinq[sank-ont-sank]
۵۶cinquante-six[sank-ont-sees]
۵۷cinquante-sept[sank-ont-set]
۵۸cinquante-huit[sank-ont-weet]
۵۹cinquante-neuf[sank-ont-nurf]
۶۰soixante[swa-sont]
۶۱soixante et un[swa-sont-ay-un]
۶۲soixante-deux[swa-sont-dur]
۶۳soixante-trois[swa-sont-twa]
۶۴soixante-quatre[swa-sont-katr]
۶۵soixante-cinq[swa-sont-sank]
۶۶soixante-six[swa-sont-sees]
۶۷soixante-sept[swa-sont-set]
۶۸soixante-huit[swa-sont-weet]
۶۹soixante-neuf[swa-sont-nurf]
۷۰soixante-dix[swa-sont-dees]
۷۱soixante-et-onze[swa-sont-ay-onz]
۷۲soixante-douze[swa-sont-dooz]
۷۳soixante-treize[swa-sont-trez]
۷۴soixante-quatorze[swa-sont-katorz]
۷۵soixante-quinze[swa-sont-kanz]
۷۶soixante-seize[swa-sont-sez]
۷۷soixante-dix-sept[swa-sont-dee-set]
۷۸soixante-dix-huit[swa-sont-dees-weet]
۷۹soixante-dix-neuf[swa-sont-dees-nurf]
۸۰quatre-vingts[kat-ra-van]
۸۱quatre-vingt-un[kat-ra-vant-uh]
۸۲quatre-vingt-deux[kat-ra-van-dur]
۸۳quatre-vingt-trois[kat-ra-van-twa]
۸۴quatre-vingt-quatre[kat-ra-van-katr]
۸۵quatre-vingt-cinq[kat-ra-van-sank]
۸۶quatre-vingt-six[kat-ra-van-sees]
۸۷quatre-vingt-sept[kat-ra-van-set]
۸۸quatre-vingt-huit[kat-ra-van-weet]
۸۹quatre-vingt-neuf[kat-ra-van-nurf]
۹۰quatre-vingt-dix[kat-ra-van-dees]
۹۱quatre-vingt-onze[kat-ra-van-onz]
۹۲quatre-vingt-douze[kat-ra-van-dooz]
۹۳quatre-vingt-treize[kat-ra-van- trez]
۹۴quatre-vingt-quatorze[kat-ra-van-katorz]
۹۵quatre-vingt-quinze[kat-ra-van- kanz]
۹۶quatre-vingt-seize[kat-ra-van- sez]
۹۷quatre-vingt-dix-sept[kat-ra-van- dee-set]
۹۸quatre-vingt-dix-huit[kat-ra-van- dees-weet]
۹۹quatre-vingt-dix-neuf[kat-ra-van- dees-nurf]
۱۰۰cent[son]

 

فایل صوتی تلفظ اعداد ۱ تا ۲۰

 

فایل صوتی شمارش به فرانسه ۲۱ تا ۳۰

فایل صوتی شمارش به فرانسه ۷۰ تا ۹۹

 

مرتبط بخوانید: حیوانات به فرانسه : ۵۵ عنوان که باید بدانید!

شمارش به فرانسه  :لیست اعداد ترتیبی

نماد عدد به فرانسهشمارش به فرانسهعدد به فارسی
۱erpremierاولین
۲esecondدومین
۳etroisièmeسومین
۴equatrièmeچهارمین
۵ecinquièmeپنجمین
۶esixièmeششمین
۷eseptièmeهفتمین
۸ehuitièmeهشتمین
۹eneuvièmeنهمین
۱۰edizièmeدهمین
۱۱thonzièmeیازدهمین
۱۲thdouzièmeدوازدهمین
۱۳etreizièmeسیزدهمین
۱۴equatorzièmeچهاردهمین
۱۵equinzièmeپانزدهمین
۱۶eseizièmeشانزدهمین
۱۷edix-septièmeهفدمین
۱۸edix-huirièmeهجدهمین
۱۹edix-neuvièmeنوزدهمین
۲۰evingtièmeبیستمین
۲۱evingt et unièmeبیست و یکمین
۲۲evingt-deuxièmeبیست و دومین
۳۳etrente-troisièmeسی و سومین
۴۴equarante-quatrièmeچهل و چهارمین
۵۰ecinquantièmeپنجاهمین
۶۰esoixantièmeشصتمین
۷۱esoixante et onzièmeهفتاد و یکمین
۸۲equatre-vingt-deuxièmeهشتاد و دومین
۹۰equatre-vingt-dizièmeنودمین
۱۰۰ecentièmeصدمین

 

مرتبط بخوانید: لغات فرانسه مربوط به زمستان! ۳۴ لغت واقعا ضروری!

 

 امیدواریم از آموزش شمارش به فرانسه نهایت استفاده را ببرید. همچنین در بخش وبلاگ سایت زبان نگار می توانید موارد بیشتری در خصوص یادگیری زبان فرانسه پیدا کنید. موسسه زبان نگار دوره های عالی برای آموزش زبان فرانسه برگزار می کند، می توانید در این دوره ها شرکت کرده و به بهترین نحو زبان فرانسه را یاد بگیرید.

در صورتی که تمایل به مشاوره با کارشناسان زبان نگار برای آموزش زبان فرانسه را دارید، با ما تماس بگیرید: ۰۲۱۴۳۹۴۲ به گرمی پاسخگوی شما خواهیم بود.

دیگر شماره های مرکز زبان نگار:

۰۲۱۸۸۹۹۶۰۳۴

۰۲۱۸۸۹۹۶۰۳۷

۰۲۱۸۸۹۵۶۵۸۲

۰۲۱۸۸۹۹۶۳۹۲

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه