شمارش به زبان انگلیسی : کامل ترین دسته بندی!

شمارش به زبان انگلیسی : کامل ترین دسته بندی!

در این مطلب قصد داریم نحوه شمارش به زبان انگلیسی را به شما آموزش دهیم. این آموزش شامل شمارش اعداد از ۰ تا ۹۹۹۹۹۹ می باشد! همچنین شمارش عدد های بزرگ را نیز به شما آموزش خواهیم داد. با زبان نگار همراه باشید.

 

شمارش به زبان انگلیسی : ۰ تا ۱۰۰

عددانگلیسیفارسی
۰zeroصفر
۱oneیک
۲twoدو
۳threeسه
۴fourچهار
۵fiveپنج
۶sixشش
۷sevenهفت
۸eightهشت
۹nineنه
۱۰tenده
۱۱elevenیازده
۱۲twelveدوازده
۱۳thirteenسیزده
۱۴fourteenچهارده
۱۵fifteenپانزده
۱۶sixteenشانزده
۱۷seventeenهفده
۱۸eighteenهیجده
۱۹nineteenنوزده
۲۰twentyبیست
۲۱twenty oneبیست و یک
۲۲twenty twoبیست و دو
۲۳twenty threeبیست و سه
۲۴twenty fourبیست و چهار
۲۵twenty fiveبیست و پنج
۲۶twenty sixبیست و شش
۲۷twenty sevenبیست و هفت
۲۸twenty eightبیست و هشت
۲۹twenty nineبیست و نه
۳۰thirtyسی
۳۱thirty oneسی و یک
۳۲thirty twoسی و دو
۳۳thirty threeسی و سه
۳۴thirty fourسی و چهار
۳۵thirty fiveسی و پنج
۳۶thirty sixسی و شش
۳۷thirty sevenسی و هفت
۳۸thirty eightسی و هشت
۳۹thirty nineسی و نه
۴۰fortyچهل
۴۱forty oneچهل و یک
۴۲forty twoچهل و دو
۴۳forty threeچهل و سه
۴۴forty fourچهل و چهار
۴۵forty fiveچهل و پنج
۴۶forty sixچهل و شش
۴۷forty sevenچهل و هفت
۴۸forty eightچهل و هشت
۴۹forty nineچهل و نه
۵۰fiftyپنجاه
۵۱fifty oneپنجاه و یک
۵۲fifty twoپنجاه و دو
۵۳fifty threeپنجاه و سه
۵۴fifty fourپنجاه و چهار
۵۵fifty fiveپنجاه و پنج
۵۶fifty sixپنجاه و شش
۵۷fifty sevenپنچاه و هفت
۵۸fifty eightپنجاه و هشت
۵۹fifty nineپنجاه و نه
۶۰sixtyشصت
۶۱sixty oneشصت و یک
۶۲sixty twoشصت و دو
۶۳sixty threeشصت و سه
۶۴sixty fourشصت و چهار
۶۵sixty fiveشصت و پنج
۶۶sixty sixشصت و شش
۶۷sixty sevenشصت و هفت
۶۸sixty eightشصت و هشت
۶۹sixty nineشصت و نه
۷۰seventyهفتاد
۷۱seventy oneهفتاد و یک
۷۲seventy twoهفتاد و دو
۷۳seventy threeهفتاد و سه
۷۴seventy fourهفتاد و چهار
۷۵seventy fiveهفتاد و پنج
۷۶seventy sixهفتاد و شش
۷۷seventy sevenهفتاد و هفت
۷۸seventy eightهفتاد و هشت
۷۹seventy nineهفتاد و نه
۸۰eightyهشتاد
۸۱eighty oneهشتاد و یک
۸۲eighty twoهشتاد و دو
۸۳eighty threeهشتاد و سه
۸۴eighty fourهشتاد و چهار
۸۵eighty fiveهشتاد و پنج
۸۶eighty sixهشتاد و شش
۸۷eighty sevenهشتاد و هفت
۸۸eighty eightهشتاد و هشت
۸۹eighty nineهشتاد و نه
۹۰ninetyنود
۹۱ninety oneنود و یک
۹۲ninety twoنود و دو
۹۳ninety threeنود و سه
۹۴ninety fourنود و چهار
۹۵ninety fiveنود و پنج
۹۶ninety sixنود و شش
۹۷ninety sevenنود و هفت
۹۸ninety eightنود و هشت
۹۹ninety nineنود و نه
۱۰۰hundredصد

 

 

برای یادگیری شمارش به زبان انگلیسی از عدد ۲۰ به بالا می توانید از جدول زیر نیز استفاده کنید.

این موارد را :

۹۰۸۰۷۰۶۰۵۰۴۰۳۰۲۰
ninetyeightyseventysixtyfiftyfortythirtytwenty

به موارد زیر اضافه کنید :

۹۸۷۶۵۴۳۲۱
-nine-eight-seven-six-five-four-three-two-one

 

مرتبط بخوانید: ضرب المثل های آسان انگلیسی : ۳۰ مورد جالب!

شمارش به انگلیسی : ۱۰۰ تا ۹۹۹

برای شمارش چند صد ها به زبان انگلیسی باید کلمه “hundred” را بعد از اعداد ۱ تا ۹ اضافه کنید. به جدول زیر دقت کنید.

عددانگلیسیفارسی
۱۰۰ one hundredصد
۲۰۰ two hundredدویست
۳۰۰three hundredسیصد
۴۰۰four hundredچهار صد
۵۰۰five hundredپونصد
۶۰۰six hundredشش صد
۷۰۰seven hundredهفت صد
۸۰۰eight hundredهشت صد
۹۰۰nine hundredنه صد

 

 

برای بیان اعداد  ۱۰۰ تا ۹۹۹ در شمارش به زبان انگلیسی ، این کلمات را با هم ترکیب می‌کنیم. یک and می‌تواند برای وضوح در نظر گرفته شود. این در زبان بریتانیایی رایج‌تر از انگلیسی آمریکایی است:
عددانگلیسیفارسی
۱۰۱One hundred (and) oneیک صد و یک
۱۲۳One hundred (and) twenty-oneصد و بیست و سه
۲۳۰Two hundred (and) thirtyدویست و سی
۳۶۵Three hundred (and) sixty-fiveسیصد و شصت و پنج
۴۵۷Four hundred (and) fifty-sevenچهار صد و پنجاه و هفت
۵۸۹Five hundred (and) eighty-nineپانصد و هشتاد و نه
۶۴۲Six hundred (and) forty-twoشش صد و چهل و دو
۷۰۸Seven hundred (and) eightهفت صد و هشت
۸۸۶Eight hundred (and) eighty-sixهشت صد و هشتاد و شش
۹۹۹Nine hundred (and) ninety-nineNine hundred (and) ninety-nineنه صد و نود و نه

 

شمارش به زبان انگلیسی

شمارش به زبان انگلیسی

آموزش شمارش اعداد بزرگ در زبان انگلیسی

در ادامه مطلب شمارش به زبان انگلیسی در مورد نحوه بیان اعداد از ۱۰۰۰۰۰۰  به ۹۹۹،۹۹۹،۹۹۹،۹۹۹،۹۹۹ صحبت خواهیم کرد. همچنین برخی از میانبرها را نیز به اشتراک خواهیم گذاشت که می‌توانید تعداد بسیار زیادی از اعداد را یاد بگیرید.

 

مرتبط بخوانید: اصطلاحات کودکانه انگلیسی : ۱۰ اصطلاح که باید بدانید!

 

شمارش به زبان انگلیسی : میلیون ها

اعداد ۷، ۸ و ۹ رقمی به ترتیب میلیون، ده‌ها میلیون و صدها میلیون به ترتیب بیان می‌شوند:
عددانگلیسیفارسیعددانگلیسیفارسیعددانگلیسی
۱,۰۰۰,۰۰۰One millionیک میلیون۱۰,۰۰۰,۰۰۰Ten millionده میلیون۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰One hundred millionصد میلیون
۲,۰۰۰,۰۰۰Two millionدو میلیون۲۰,۰۰۰,۰۰۰Twenty millionبیست میلیون۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰Two hundred millionدویست میلیون
۳,۰۰۰,۰۰۰Three millionسه میلیون۳۰,۰۰۰,۰۰۰Thirty millionسی میلیون۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰Three hundred millionسیصد میلیون
۴,۰۰۰,۰۰۰Four millionچهار میلیون۴۰,۰۰۰,۰۰۰Forty millionچهل میلیون۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰Four hundred millionچهارصد میلیون
۵,۰۰۰,۰۰۰Five millionپنج میلیون۵۰,۰۰۰,۰۰۰Fifty millionپنجاه میلیون۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰Five hundred millionپانصد میلیون
۶,۰۰۰,۰۰۰Six millionشش میلیون۶۰,۰۰۰,۰۰۰Sixty millionشصت میلیون۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰Six hundred millionشش صد میلیون
۷,۰۰۰,۰۰۰Seven millionهفت میلیون۷۰,۰۰۰,۰۰۰Seventy millionهفتاد میلیون۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰Seven hundred millionهفت صد میلیون
۸,۰۰۰,۰۰۰Eight millionهشت میلیون۸۰,۰۰۰,۰۰۰Eighty millionهشتاد میلیون۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰Eight hundred millionهشت صد میلیون
۹,۰۰۰,۰۰۰Nine millionنه میلیون۹۰,۰۰۰,۰۰۰Ninety millionنود میلیون۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰Nine hundred millionنه صد میلیون

 

شمارش به انگلیسی :میلیارد ها

اعداد ۱۰، ۱۱، و ۱۲ رقمی میلیارد ها، ده‌ ها میلیارد و صدها میلیارد هستند و به صورت جدول زیر بیان می شود.
عددانگلیسیفارسیعددانگلیسیفارسیعددانگلیسیفارسی
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰One billionیک میلیارد۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰Ten billionده میلیارد۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰One hundred billionصد میلیارد
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰Two billionدو میلیارد۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰Twenty billionبیست میلیارد۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰Two hundred billionدویست میلیارد
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰Three billionسه میلیارد۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰Thirty billionسی میلیارد۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰Three hundred billionسیصد میلیارد
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰Four billionچهار میلیارد۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰Forty billionچهل میلیارد۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰Four hundred billionچهارصد میلیارد
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰Five billionپنج میلیارد۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰Fifty billionپنجاه میلیارد۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰Five hundred billionپانصد میلیارد
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰Six billionشش میلیارد۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰Sixty billionشصت میلیارد۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰Six hundred billionششصد میلیارد
۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰Seven billionهفت میلیارد۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰Seventy billionهفتاد میلیارد۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰Seven hundred billionهفتصد میلیارد
۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰Eight billionهشت میلیارد۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰Eighty billionهشتاد میلیارد۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰Eight hundred billionهشتصد میلیارد
۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰Nine billionنه میلیارد۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰Ninety billionنود میلیارد۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰Nine hundred billionنهصد میلیارد

 

مرتبط بخوانید: هزینه کلاس زبان انگلیسی + ثبت نام آنلاین

 

شمارش به انگلیسی: تیلیاردها

اعداد ۱۳، ۱۴، و ۱۵ رقمی  تیلیارد، ده‌ ها تیلیارد و صدها تیلیارد نامیده می‌ شوند. به جدول زیر دقت کنید.

عددانگلیسیفارسیعددانگلیسیفارسی
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰One trillionیک تیلیارد۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰Ten trillionده تیلیارد
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰Two trillionدو تیلیارد۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰Twenty trillionبیست تیلیارد
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰Three trillionسه تیلیارد۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰Thirty trillionسی تیلیارد
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰Four trillionچهار تیلیارد۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰Forty trillionچهل تیلیارد
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰Five trillionپنج تیلیارد۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰Fifty trillionپنجاه تیلیارد
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰Six trillionشش تیلیارد۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰Sixty trillionشصت تیلیارد
۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰Seven trillionهفت تیلیارد۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰Seventy trillionهفتاد تیلیارد
۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰Eight billionهشت تیلیارد۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰Eighty trillionهشتاد تیلیارد
۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰Nine trillionنه تیلیارد۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰Ninety trillionنود تیلیارد

 

عددانگلیسیفارسی
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰One hundred trillionصد تیلیارد
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰Two hundred trillionدویست تیلیارد
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰Three hundred trillionسیصد تیلیارد
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰Four hundred trillionچهارصد تیلیارد
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰Five hundred trillionپانصد تیلیارد
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰Six hundred trillionشش صد تیلیارد
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰Seven hundred trillionهفت صد تیلیارد
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰Eight hundred trillionهشت صد تیلیارد
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰Nine hundred trillionنهصد تیلیارد

 

امیدواریم از این آموزش شمارش به زبان انگلیسی نهایت استفاده را ببرید. همچنین در بخش وبلاگ سایت زبان نگار می توانید موارد بیشتری در خصوص یادگیری زبان انگلیسی پیدا کنید. موسسه زبان نگار دوره های عالی برای آموزش زبان انگلیسی برگزار می کند، می توانید در این دوره ها شرکت کرده و به بهترین نحو زبان انگلیسی را یاد بگیرید.

در صورتی که تمایل به مشاوره با کارشناسان زبان نگار برای آموزش زبان انگلیسی را دارید، با ما تماس بگیرید: ۰۲۱۴۳۹۴۲ به گرمی پاسخگوی شما خواهیم بود.

دیگر شماره های مرکز زبان نگار:

۰۲۱۸۸۹۹۶۰۳۴

۰۲۱۸۸۹۹۶۰۳۷

۰۲۱۸۸۹۵۶۵۸۲

۰۲۱۸۸۹۹۶۳۹۲

 

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه