حیوانات به آلمانی : ۱۰۰ عنوان که باید بدانید!

حیوانات به آلمانی : ۱۰۰ عنوان که باید بدانید!

در این مطلب نام حیوانات به آلمانی را یاد می‌ گیرید. شما نام برخی از پستانداران، دوزیستان، خزندگان، پرندگان، حیوانات دریایی و حشرات را در جدول های مجزا آموزش خواهید دید. علاوه بر این شما نام حیوانات خانگی را آموزش خواهید دید.شکل جمع این اسامی نیز برای یادگیری شما آورده شده است. با ما همراه باشید.

 

حیوانات به آلمانی: حیوانات خانگی

کلمهمعنیجمع
der Hundسگdie Hunde
die Katzeگربه (ماده)die Katzen
der Katerگربه (نر)die Kater
die Ratteموشdie Ratten

 

حیوانات به آلمانی

حیوانات به آلمانی

 

حیوانات مزرعه :

حیوانات به آلمانیمعنیجمع
die Kuhگاوdie Kühe
der Stierگاو نرdie Stiere
das Pferdاسبdie Pferde
die Stuteاسب مادهdie Stuten
der Eselخرdie Esel
das Schweinخوکdie Schweine
das Schafگوسفندdie Schafe
die Ziegeبزdie Ziegen
die Henneمرغdie Hennen
der Hahnخروسdie Hähne
die Enteاردکdie Enten
die Gansغازdie Gänse

 

مرتبط بخوانید:‌ حیوانات به روسی : ۷۵ عنوان که باید بدانید!

پستانداران :

کلمهمعنیجمع
der Affeمیمونdie Affen
die Antilopeبز کوهیdie Antilopen
der Bärخرسdie Bären
das Eichhörnchenسنجابdie Eichhörnchen
der Elchگوزنdie Elche
der Elefantفیلdie Elefanten
der Fischotterسمور دریاییdie Fischotter
die Fledermausخفاشdie Fledermäuse
das Frettchenراسوdie Frettchen
der Fuchsروباهdie Füchse
die Giraffeزرافهdie Giraffen
der Haseخرگوشdie Hasen
der Hirschآهوdie Hirsche
das Kamelشترdie Kamele
das Kaninchenخرگوشdie Kaninchen
das Nashornکرگدنdie Nashörner
die Mausموشdie Mäuse
der Löweشیرdie Löwen
der Luchsسیاه گوشdie Luchse
der Pantherپلنگdie Panther
das Rentierگوزن شمالیdie Rentiere
das Schnabeltierپلاتیپوسdie Schnabeltiere
der Siebenschläferموش زمستان خوابdie Siebenschläfer
der Steppenwolfگرگ صحراییdie Steppenwölfe
der Tigerببرdie Tiger
der Waschbärراکونdie Waschbären
das Wieselراسوdie Wiesel
das Wildschweinگراز وحشیdie Wildschweine
der Wolfگرگdie Wölfe
das Zebraگورخرdie Zebras

 

پستانداران دریایی :

حیوانات به آلمانیمعنیجمع
der Delphinدلفینdie Delphine
der Pottwalنهنگ عنبرdie Pottwale
der Schwertwalوال کشندهdie Schwertwale
der Seehundخواک آبیdie Seehunde
der Walوالdie Wale
das Walrossگراز ماهیdie Walrosse
die Walrösser

 

حیوانات به آلمانی : اسامی پرندگان

حیوانات به آلمانیمعنیجمع
der Aasgeierکرکسdie Aasgeier
der Adlerعقابdie Adler
die Amselپرنده سیاهdie Amseln
die Euleجغدdie Eulen
der Falkeشاهینdie Falken
der Kranichماهیخوارdie Kraniche
der Pfauطاووسdie Pfauen
der Pinguinپنگوئنdie Pinguine
die Puteبوقلمون مادهdie Puten
der Puterبوقلمون نرdie Puter
die Rauchschwalbeپرستوdie Rauchschwalben
das Rebhuhnکبکdie Rebhühner
der Reiherماهیخوارdie Reiher
der Schwanقوdie Schwäne
die Seemöweمرغ دریاییdie Seemöwen
der Spatzگنجشکdie Spatzen
der Spechtدارکوبdie Spechte
der Straußشترمرغdie Sträuße
der Truthahnبوقلمونdie Truthähne
die Wachtelبلدرچینdie Wachteln
der Wanderfalkeشاهینdie Wanderfalken
die Weiheنوعی بازdie Weihen

 

مرتبط بخوانید:‌حیوانات به فرانسه : ۵۵ عنوان که باید بدانید!

 

لیست حشرات به آلمانی:

حیوانات به آلمانیمعنیجمع
die Ameiseمورچهdie Ameisen
die Bieneزنبورdie Bienen
die Blattlausشتهdie Blattläuse
die Bremseخر مگسdie Bremsen
der Brummerمگس آبی رنگdie Brummer
die Fliegeمگسdie Fliegen
der Flohککdie Flöhe
der Glühwurmکرم شب تابdie Glühwürmer
die Grilleجیرجیرکdie Grillen
die Heuschreckeملخdie Heuschrecken
der Johanniskäferحشره شب تابdie Johanniskäfer
der Käferسوسکdie Käfer
die Kakerlakeسوسک  حمامdie Kakerlaken
die Lausشپشdie Läuse
die Libelleسنجاقکdie Libellen
der Leuchtkäferشب تابdie Leuchtkäfer
die Mückeپشهdie Mücken
der Marienkäferکفش دوزکdie Marienkäfer
die Motteبیدdie Motten
die Termiteموریانهdie Termiten
die Schabeسوسکdie Schaben
die Wanzeساسdie Wanzen
die Wespeزنبورdie Wespen

 امیدواریم از این لغات حیوانات به آلمانی نهایت استفاده را ببرید. همچنین در بخش وبلاگ سایت زبان نگار می توانید موارد بیشتری در خصوص یادگیری زبان آلمانی پیدا کنید. موسسه زبان نگار دوره های عالی برای آموزش زبان آلمانی برگزار می کند، می توانید در این دوره ها شرکت کرده و به بهترین نحو زبان آلمانی را یاد بگیرید.

در صورتی که تمایل به مشاوره با کارشناسان زبان نگار برای آموزش زبان آلمانی را دارید، با ما تماس بگیرید: ۰۲۱۴۳۹۴۲ به گرمی پاسخگوی شما خواهیم بود.

دیگر شماره های مرکز زبان نگار:

۰۲۱۸۸۹۹۶۰۳۴

۰۲۱۸۸۹۹۶۰۳۷

۰۲۱۸۸۹۵۶۵۸۲

۰۲۱۸۸۹۹۶۳۹۲

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه