اصطلاحات خرید در زبان انگلیسی که واقعا ضروری هستند!

اصطلاحات خرید در زبان انگلیسی که واقعا ضروری هستند!

خرید کردن راهی خوب برای ارتباط با افراد مختلف است، و واقعا به افزایش اعتماد شما در صحبت کردن به انگلیسی کمک می‌کند! اگر کمی نگران هستید، ممکن است تردید کنید یا مرتکب اشتباه شوید، اما این کاملا طبیعی است. حتی ممکن است به سختی بتوانید بفهمید که دستیار فروشگاه چه چیزی به شما می‌گوید، اگر شما همه کلمات را درک نکنید! اگر با عبارات و اصطلاحات خرید در زبان انگلیسی در این مطلب آشنا شوید، در این صورت خواهید توانست که افرادی که در مورد خرید صحبت می‌کنند را درک کنید. این باعث می‌شود که تجربه لذت بخش تری داشته باشید، و انگلیسی تان را نیز بهبود بخشید! هر چه بیشتر این کار را انجام دهید، راحت‌تر خواهد بود، و طبیعی‌تر خواهد بود!

 

اصطلاحات خرید در زبان انگلیسی

اصطلاحات خرید در زبان انگلیسی

 

عبارات و اصطلاحات خرید در زبان انگلیسی

۱. پیدا کردن مغازه یا فروشگاه درست

سوال‌ها:

Can you recommend a good toy shop/store?: آیا می‌توانید یک مغازه اسباب‌بازی خوب را پیشنهاد کنید؟

Is there a chemist / pharmacy in this area?: آیا در این منطقه شیمیدان / داروخانه وجود دارد؟

Where can I get pet food from?: از کجا می‌توانم غذای حیوانات خانگی را تهیه کنم؟

Where is the nearest shopping centre?: نزدیک‌ترین مرکز خرید کجاست؟

Could you direct me to the nearest post office please?: آیا می توانید مرا به نزدیک‌ترین دفتر پست راهنمایی کنید لطفا؟

Do you know where the nearest hardware store is?: آیا می‌دانید نزدیک‌ترین فروشگاه سخت‌افزار کجاست؟

 

مرتبط بخوانید: انگلیسی در سفر : چند نکته فوق العاده و کارآمد!

 

پاسخ:

There is a really good book shop just around the corner.: در اطراف آن گوشه یک مغازه کتاب واقعا خوب وجود دارد.

You can buy that here in the hotel.: شما می‌توانید آن را در هتل بخرید.

The nearest one is a few mile away.: نزدیک‌ترین مورد چند مایل آن طرف تر است.

The best toy shop is in the shopping centre.: بهترین مغازه اسباب‌بازی در مرکز خرید قرار دارد.

The post office isn’t open on Sundays.: دفتر پست روز‌های یکشنبه باز نیست.

The convenience store on the corner might sell that.: فروشگاه در نبش ممکن است آن را بفروشد.

 

۲. اصطلاحات خرید در زبان انگلیسی مربوط به زمان باز کردن فروشگاه

سوال‌ها:

What time are you open until? : تا چه ساعتی باز هستید؟

What time do you close today? : امروز چه زمانی را تعطیل خواهید کرد؟

Are you open on the weekends? : آیا شما در تعطیلات آخر هفته باز هستید؟

Are you open all day? : تمام روز باز هستید؟

What are your opening hours? : ساعت باز کردن شما چیست؟

Are you open on Sundays? : روزهای یکشنبه باز هستید؟

Are you open every day during the week? : آیا شما هر روز در طول هفته باز هستید؟

What time do you open tomorrow? : فردا چه ساعتی باز می‌کنید؟

اصطلاحات خرید در زبان انگلیسی

اصطلاحات خرید در زبان انگلیسی

پاسخ:

We’re open from 9am to 6pm. : ما از ساعت ۹ صبح تا ۶ بعد از ظهر باز هستیم.

We’re open on weekdays only (Monday to Friday). : ما فقط در برخی از روزهای هفته (دوشنبه تا جمعه) باز هستیم.

We’re open from 10am to 8pm. : ما از ساعت ۱۰ صبح تا ۸ بعد از ظهر باز هستیم.

We’re open 7 days a week. : ما هفت روز در هفته باز هستیم.

We’re open 24/7 (24 hours a day, 7 days a week). : ما ۲۴ / ۷ (۲۴ ساعت در روز، ۷ روز در هفته) باز هستیم.

We’re closed at lunchtime, between 12pm and 2pm. : ما در زمان ناهار، بین ساعت ۱۲ بعد از ظهر تا ۲ بعد از ظهر بسته هستیم.

We’re closed on Bank Holidays (national holidays). : ما تعطیلات بانک (تعطیلات رسمی) را تعطیل هستیم.

 

 

۳. اصطلاحات خرید در زبان انگلیسی برای انتخاب کالا

سوالات بازرس / دستیار:

Can / May I help you? : می‌توانم/ممکن است به شما کمک کنم؟

Can I help you find something? : آیا می‌توانم به شما کمک کنم چیزی پیدا کنید؟

What colour would you like? : چه رنگی می‌خواهید؟

What size would you like? : شما چه اندازه‌ای را دوست دارید؟

Is there anything else I can help you with? : آیا چیز دیگری هم هست که بتوانم به شما کمک کنم؟

Would you like to try it on? : می‌خواهید آن را امتحان کنید؟

Is that any good? : آیا این خوب است؟

What can I do for you? : چه کاری می‌توانم برایتان انجام دهم؟

How does it fit? : اندازه‌اش چه طور است؟

How about this one? : این یکی چطور است؟

Anything else? : چیز دیگری هم هست؟

Would you like anything else? : چیز دیگه‌ای هم دوست داری؟

 

مرتبط بخوانید: آموزش زبان انگلیسی در سفر : ۳۰ مورد کاملا کاربردی!

 

اصطلاحات خرید در زبان انگلیسی : سوالات مشتریان

Excuse me, do you work here? : ببخشید، شما اینجا کار می‌کنید؟

Could you help me please? : می‌شه لطفا به من کمک کنی؟

I’m looking for a …. : دنبال یک … هستم.

I’m trying to find a …. : دارم سعی می‌کنم یک … پیدا کنم.

Could you tell me where the …. is, please? : می‌توانی به من بگویی که …  کجاست، لطفا؟

How much is this? : این چقدر است؟

How much are these? : این‌ها چقدر هستند؟

How much does this cost? : هزینه این چقدر است؟

How much is that …. in the window? : این…  در ویترین چقدر است؟

Where can I find the …. ? کجا می‌توانم … را پیدا کنم؟

Do you sell …. ? : شما … می فروشید؟

Do you have any … ? : آیا هیچ … دارید؟

Would you have this in another colour? : آیا این را در رنگ دیگری دارید؟

Have you got anything cheaper? : چیز ارزان‌تری دارید؟

Do you have something less pricey (expensive)? : آیا شما چیزی ارزان‌تر (گران‌قیمت) دارید؟

Do you have this item in stock? : آیا این مورد را در انبار دارید؟

Do you have a smaller/bigger/larger size? : آیا یک سایز کوچک‌تر/ بزرگ‌تر دارید؟

Do you know where else I could try? : می‌دانید در کجا می‌توانم امتحان کنم؟

Does it come with a guarantee/warranty? : آیا ضمانت / گارانتی ارائه می‌شود؟

Where is the changing/fitting room? : اتاق تعویض / پرو  کجا است؟

Is there somewhere I can try it/this/them on, please? : آیا جایی هست که بتوانم آن را امتحان کنم، لطفا؟

Where can I weigh my groceries? : کجا می‌تونم مواد غذایی را وزن کنم؟

Do/Can you deliver? : آیا می‌توانید آن‌ها را تحویل دهید؟

Do you have a refund policy? : آیا شما یک سیاست بازپرداخت دارید؟

Is this in the sale? : آیا این در معرض فروش است؟

 

اصطلاحات خرید در زبان انگلیسی

اصطلاحات خرید در زبان انگلیسی

 

اصطلاحات خرید در زبان انگلیسی : پاسخ بازرس / دستیار:

I’m afraid that’s the only colour we have. : متاسفانه این تنها رنگی است که ما داریم.

Sorry, we don’t have any more in stock. : ببخشید، ما چیز بیشتری در انبار نداریم.

Sorry, we don’t sell those / them here. : ببخشید، آن‌ها را اینجا نمی فروشیم.

I’m afraid we don’t have any more left. : من می‌ترسم که دیگه چیزی نمونده باشه.

I have exactly what you’re looking for. : من دقیقا همان چیزی را دارم که به دنبالش هستید

This one is on sale right now! : این یکی هم اکنون در معرض فروش است!

It comes with a manufacturer’s warranty. : این کار با ضمانت تولید کنندگان صورت می‌گیرد.

It comes with a 1-year guarantee. : این ضمانت ۱ ساله دارد.

The changing / fitting rooms are that way. : اتاق‌های تعویض/پرو در آن مسیر هستند.

The scales are by the counter over there. That’s where you can weigh your groceries. : ترازوها کنار پیشخوان هستند. این جایی است که می‌توانید مواد غذایی خود را وزن کنید

That one is ….(price). : این یکی … (قیمت) است.

They’re ….(price) each. : این ها …. (قیمت) هستند.

You can get a refund if you keep the receipt safe, and bring it back within 2 weeks. : اگر این قبض رسید را ایمن نگه دارید و ظرف ۲ هفته آن را برگردانید، شما می‌توانید پول خود را به دست آورید.

 

مرتبط بخوانید: ۵۰ مورد از اصطلاحات سفر در انگلیسی که باید بدانیم!

 

اصطلاحات خرید در زبان انگلیسی : پاسخ‌های مشتری

I don’t need any help. I’m just browsing, thanks. : نیازی به کمک ندارم. فقط دارم مرور می‌کنم،

No, I’m just looking, thanks. : نه، فقط نگاه می‌کنم، متشکرم.

Wow, that’s cheap! : وای، ارزان است!

That’s good value. : این یک کالای خوب است.

Oh, that’s expensive. : اوه، این گران‌قیمت است.

That’s quite reasonable. : این کاملا منطقی است.

That’s a little over my budget. : این کمی بیشتر از بودجه من است

That’s not exactly what I’m looking for. : این دقیقا چیزی نیست که من دنبالش هستم.

I’ll take it. : آن را برمی دارم.

I’ll take this, please. : من اینو برمیدارم، لطفا.

It’s too long / too short : خیلی بلند/ خیلی کوتاه است.

It’s too tight / too loose. : خیلی تنگ / خیلی گشاد است.

 

 

۴. اصطلاحات خرید در زبان انگلیسی  مربوط به پرداخت پول

سوالات صندوقدار/متصدی

Are you in the queue? : در صف هستید؟

Are you being served? : شما خدمت می‌کنید؟

Who’s next? : نفر بعد چه کسی است؟

Next, please! : بعدی، لطفا!

How would you like to pay? : شما مایل هستید چگونه پرداخت کنید؟

Will that be cash or credit? : آیا آن پول نقد یا کارت اعتباری خواهئ بود؟

Do you have a loyalty card? : آیا شما یک کارت وفاداری دارید؟

Would you like a bag? : تو یه کیف می خواهید؟

Can I help you with anything else? : آیا می‌توانم با چیز دیگری به شما کمک کنم؟

Will that be all? : همین خواهد بود؟

Would you like a gift receipt for that? : آیا یک رسید هدیه برای آن می خواهید؟

Would you like me to gift wrap it for you? : از من می‌خواهید که آن را برای شما بسته‌بندی کنم؟

Would you like that gift wrapped? : این هدیه را دوست دارید؟

Would you like any cashback? : شما بازپرداخت می خواهید ؟

Put your card into the machine, please : لطفا کارت خود را در دستگاه بگذارید، لطفا.

Enter your PIN, please. : لطفا رمز خود را وارد کنید.

That comes to ….(price), please.  : این به … (قیمت) است، لطفا.

The total is ….(price). : مجموع این …. (قیمت ) است.

اصطلاحات خرید در زبان انگلیسی

اصطلاحات خرید در زبان انگلیسی

اصطلاحات خرید در زبان انگلیسی : سوالات مشتریان

Do you take credit cards? : آیا کارت‌های اعتباری قبول می کنید؟

Can I pay by cheque, please? : میشه با چک پرداخت کنم، لطفا؟

Could I have a receipt, please? : ممکن است من یک رسید داشته باشم، لطفا؟

Could I have a gift receipt, please? : ممکن است من یک قبض هدیه داشته باشم، لطفا؟

Could you gift wrap that for me please? : می‌توانید آن را برای من بسته‌بندی کنید؟

Can I put one item back, please? I’ve changed my mind about this one. : می توانم یک مورد را پس بدهم، لطفا؟ من در این مورد نظر خود را تغییر داده‌ام.

Could I leave my bags here, and pick them up later, please? : می‌توانتم کیسه ها را اینجا بگذارم و بعد آن‌ها را بردارم، لطفا؟

Do you offer a cash discount? : آیا تخفیف نقدی پیشنهاد می‌کنید؟

Does it have a warranty / guarantee? : آیا ضمانتی برای آن وجود دارد؟

 

اصطلاحات خرید در زبان انگلیسی : پاسخ صندوقدار/ مشتری

We take / accept all major credit cards. : ما همه کارت‌های اعتباری اصلی را می‌پذیریم.

Sorry, we don’t accept cheques. : ببخشید، چک قبول نمی‌کنیم.

I’m afraid we take cash only. : متاسفم ما فقط پول نقد میگیریم.

We’re offering 6 months credit, with no deposit, if you’re interested.:  ماه اعتبار ۶ ماهه پیشنهاد می کنیم، بدون سپرده‌گذاری، اگر شما علاقه‌مند هستید.

 

مرتبط بخوانید: اصطلاح جالب انگلیسی : ۳۰ مورد واقعا کاربردی

 

پاسخ ‌های مشتری

I’ll pay in cash : من پول نقد خواهم داد.

I’ll pay by card : من با کارت پرداخت خواهم کرد.

That’s it for today. : برای همین امروز است.

That’s all, thanks. : همین، متشکرم.

Thank you. Have a good day! : متشکرم. روز خوبی داشته باشید!

 

 

۵ اصطلاحات خرید در زبان انگلیسی مربوط به بازگرداندن و شکایت‌ها

سوال‌ها:

Who can I speak to about making a complaint? : با چه کسی می‌توانم در مورد ایجاد شکایت صحبت کنم؟

Could I have a refund please? : آیا می‌توانم پولم را پس بگیرم؟

Can I speak to the manager please? : می توانم با مدیر صحبت کنم لطفا ؟

I’d like to return this please. : می خواهم این را پس بدهم لطفا.

I’d like to make a complaint.: می خواهم شکایت کنم.

I’d like to change this for a different size please. : می خواهم این را با یک اندازه متفاوت تغییر دهم.

Do you have the original receipt? : آیا شما رسید اصلی را دارید؟

Did you buy it from one of our other stores? : شما آن را از یکی از فروشگاه‌های ما خریدید؟

Can I ask why you’re returning it please? : میشه بپرسم چرا می خواهید آن را پس بدهید؟

Can I ask why you’ve changed your mind please? : میشه بپرسم چرا نظرت را عوض کردید؟

 

اصطلاحات خرید در زبان انگلیسی: پاسخ ها

It doesn’t work. : کار نمی‌کند.

It doesn’t fit. : مناسب نیست.

It was a gift, but I don’t like it. : این یک هدیه بود، اما من از آن خوشم نمی‌اید.

It was a gift, but the person I bought it for doesn’t like it. : این یک هدیه بود، اما کسی که من آن را خریدم آن را دوست نداشت.

اصطلاحات خرید در زبان انگلیسی

اصطلاحات خرید در زبان انگلیسی

اصطلاحات خرید در زبان انگلیسی که ممکن است در فروشگاه ها ببینید:

OPEN : باز

CLOSED : بسته شد.

Open 24HRS (HOURS) a day : در ۲۴ ساعته یک روز باز است.

Special offer : پیشنهاد ویژه

SALE : فروش

BUY 1 GET 1 FREE : 1 بخرید ۱ رایگان ببرید.

Buy one get one half price : نصف قیمت بخرید

Half price sale : فروش نصف قیمت

۷۰% OFF EVERYTHING : ۷۰% تخفیف در همه چیز

Out for lunch : برای ناهار بیرون رفته اند.

Back in 15 minutes : ۱۵ دقیقه دیگر برخواهند گشت.

Back at 2PM : بازگشت در ساعت ۲ بعداز ظهر

 

اصطلاحات خرید در زبان انگلیسی : استفاده از کارت اعتباری

enter your pin : رمز خود را وارد کنید

please wait : لطفا صبر کنید

remove your card : کارت خود را بردارید.

Signature: تایید کنید.

 

مرتبط بخوانید: ۳۰ اصطلاح پرکاربرد انگلیسی

 

اصطلاحات خرید در زبان انگلیسی: مقایسه کردن هنگام خرید

مثال مکالمه ۱:

A: Which sofa should we buy? I can’t decide!

B: This one is larger, but it’s more expensive. I prefer the smaller one.

الف: کدام مبل را باید بخریم؟ من نمی‌تونم تصمیم بگیرم!

ب: این یکی بزرگ‌تر است، اما گران‌تر است. من کوچک‌تر را ترجیح می‌دهم.

 

اصطلاحات خرید در زبان انگلیسی

اصطلاحات خرید در زبان انگلیسی

 

مثال مکالمه ۲:

A: I need a new watch, but I don’t know which one to get. Can you give me any suggestions?

B: Rolex watches are better than Sekonda, but they’re not as affordable. Sekonda watches are better value for money.

الف: من به یک ساعت جدید نیاز دارم، اما نمی‌دانم کدام یک را باید بردارم. می‌توانی پیشنهادی به من بدهی؟

ب: ساعت‌های رولکس بهتر از Sekonda  هستند، اما مقرون‌به‌صرفه نیستند. ساعت‌های مچی Sekonda ارزش بهتری برای پول دارند.

 

مثال مکالمه ۳:

A: I like the red sweater. What do you think?

B: I like the red one too, but I think the blue one is better, and the green one is best. The green colour really suits you.

پاسخ: من ژاکت قرمز را دوست دارم. شما چه فکر می‌کنید؟

ب: من قرمز را هم دوست دارم، اما فکر می‌کنم که آبی بهتر است، و سبز بهترین است. رنگ سبز واقعا برای شما مناسب است.

 

مثال مکالمه ۴:

A: What do you think of this dress? Does it suit me?

B: It suits you well, but the floral print one is my favourite, and it’s more suitable for this season.

پاسخ: نظرتان راجع به این لباس چیست؟ برای من مناسب است؟

ب: این برای شما مناسب است، اما چاپ گل یکی از علایق من است و برای این فصل مناسب‌تر است.

 

اصطلاحات خرید در زبان انگلیسی : روش‌های مختلف درخواست کردن از کسی که چیزی را به شما نشان دهد

Can you show me the ….. please? (Informal): می تونی … به من نشون بدی لطفا؟ (غیر رسمی)

Could you show me the ….. please? (Informal / Formal / More Polite) : می توانید … را به من نشان دهید لطفا؟ (غیر رسمی / رسمی /مودبانه تر)

Would you be so kind to show me the ….. please? (Formal) : لطف می کنید که … را به من نشان بدهید لطفا؟ (رسمی)

I’d like to see the ….. please. : می خواهم … را ببینم لطفا.

Could you direct me to the …. aisle please? : آیا می‌توانید مرا به سمت راهرو … هدایت کنید؟ لطفا؟

 

مرتبط بخوانید: ۲۰ اصطلاح واقعا کاربردی در زبان انگلیسی که باید بدانید!

 

وقتی می‌خواهید چیزی را امتحان کنید، می‌توانید از اصطلاحات خرید در زبان انگلیسی زیر استفاده کنید:

Do you have any testers for these (lipstick) colours? : شما هیچ تستری برای این رنگ (رژلب) ندارید؟

Can I try it / them on, please? : می‌تونم این را امتحان کنم، لطفا؟

Is it okay if I try this / these on? : اشکالی ندارد اگر این/ اینها را امتحان کنم؟

Where can I try it / them on? : کجا می‌توانم آن را امتحان کنم؟

Where are the changing rooms, please? : اتاق های تعویض کجا هستند، لطفا؟

 

اگر از دستیار فروشنده درخواست یک اندازه یا رنگ متفاوت را دارید، می‌توانید از اصطلاحات زیر استفاده کنید:

Do you have it / them in size ….. please? : آیا سایز… این را دارید لطفا؟

Do you have this/these in a smaller / bigger / larger size please? : آیا این را در یک سایز کوچک‌تر یا بزرگ‌تر دارید لطفا؟

Can I try the larger / small one please? : آیا می‌توانم سایز بزرگ‌تر / کوچک را امتحان کنم؟

Do you have it / them in a different colour please? : آیا این را به رنگ دیگری دارید؟

This is a little too tight / loose, do you have another one? : این کمی تنگ / گشاد است، آیا  یکی دیگر هم دارید؟

 

مرتبط بخوانید:آموزش اصطلاحات انگلیسی با زبان نگار (بخش اول)

 

زمانی که در نهایت تصمیم می‌گیرید که چه می‌خواهید بخرید، می‌توانید از اصطلاحات خرید در زبان انگلیسی زیر استفاده کنید:

Wow, this one is great. I’ll take it! : واو، این یکی عالی است. من آن را برمیدارم!

This one is perfect, I’ll take it thanks. : این یکی عالی است، من آن را برمیدارم.

I’ll have this one, please : من این یکی را می خواهم، لطفا.

Can I buy the …. , please? : می تونم این … را بخرم لطفا؟

How much is it / are they? : چقدر است؟

I’d like to buy this one, please. : دوست دارم این یکی را بخرم.

I’d like to buy it / them, please. : دوست دارم آن / آن ها را بخرم، لطفا.

در صورتی که تمایل به مشاوره با کارشناسان زبان نگار برای آموزش اصطلاحات خرید در زبان انگلیسی را دارید، با ما تماس بگیرید: ۰۲۱۴۳۹۴۲ به گرمی پاسخگوی شما خواهیم بود.

 

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه