کاربرد مفعول در زبان انگلیسی + مثال و آموزش جامع

کاربرد مفعول در زبان انگلیسی + مثال و آموزش جامع

کاربرد مفعول در زبان انگلیسی چگونه است؟ از چه طریقی مفعول را در جمله تشخیص بدهیم؟
زبان انگلیسی نیز مانند زبان فارسی از یک ساختار کاملاً مشخص شده است و جملات می‌تواند متفاوت، کوتاه و بلند باشند.
اما مهم‌ترین قسمت‌هایی که می‌توان در جمله یافت به شکل زیر می آید:

(object)مفعول+(verb)فعل+(subject)فاعل

 

تعریف هر کدام از اجزای جمله

 

فاعل (subject)= به کسی که کار را انجام می‌دهد و بار جمله بر دوش اوست، فاعل می گویند. در زبان فارسی در جمله مریم آشپزی می کند، کلمه مریم فاعل است چون کننده کار است.
به جمله زیر دقت کنید:
Anna is driving
آنا رانندگی می کند.
کلمه Anna فاعل جمله است، زیرا کننده کار و کسی که در حال انجام فعالیت است فاعل جمله محسوب می شود.

 

فعل (verb)= به کلمه ای که بر انجام دادن فعالیتی دلالت دارد که می‌تواند در هر یک از زمانهای گذشته، حال و آینده روی دهد، فعل می گویند.
در زبان فارسی در جمله، علی درس می خواند، کلمه می خواند فعل جمله محسوب می شود، چون این کار را انجام داده است.
به جمله زیر دقت کنید:

My sister ironed my clothes
خواهرم لباس من را اتو کرد.

کلمه ironed فعل جمله است، زیرا کار اتو کردن را انجام داده است.

 

 

کاربرد مفعول در زبان انگلیسی

 

 

 مفعول (object)= این کلمه به شخص یا چیزی دلالت دارد که کار بر روی آن انجام شده است. در زبان فارسی در جمله پدرم لاستیک ماشین را عوض کرد، کلمه لاستیک خودرو که کار بر روی آن انجام شده است، نقش مفعول را دارد.
به این جمله توجه کنید:

My sister ironed my clothes
خواهرم لباس من را اتو کرد.

کلمه my clothes که کار بر روی آن انجام شده است، مفعول جمله است.

 

کاربرد مفعول در زبان انگلیسی

همانطور که گفتیم یک جمله انگلیسی می‌تواند از بخش‌های گوناگونی تشکیل شود که مفعول یکی از این بخش ها است.
قصد داریم در ادامه نحوه شناخت مفعول و انواع آن را در جمله بررسی کنیم.(آموزش آنلاین زبان های خارجی…)

 

نحوه تشخیص مفعول در جمله

مفعول در زبان انگلیسی اصولا بعد از کلماتی که در قالب فاعل و فعل در جمله قرار می گیرند، خواهد آمد. این کلمه هم می تواند به شکل اسم و هم به شکل ضمیر در جمله جای بگیرد.
مفعول در جملات انگلیسی به دو شکل مستقیم و غیر مستقیم در جمله می آید.

 

کاربرد مفعول در زبان انگلیسی

 

مفعول مستقیم

مفعول مستقیم که در زبان انگلیسی به آن Direct object می گویند، همانطور که از نامش مشخص است عملی که بر روی فعل انجام شده را به شکل مستقیم دریافت می‌کنند.
در واقع اگر بخواهیم به شکل عامیانه توضیح دهیم باید بگوئیم که این نوع مفعول در پاسخ هایی که در قالب سوال چه چیزی را، یا چه کسی را گفته می شود، خواهد آمد.
برای مثال در جمله فارسی او آشپزی می کند وقتی بپرسید چه کاری یا چه چیزی می کند؟ در جواب می گوییم، آشپزی…!
این حالت در زبان انگلیسی نیز پابرجاست.
به جمله زیر دقت کنید:
We had pizza tonight
ما امشب شام پیتزا خوردیم.

وقتی در این جمله سوال می‌شود که امشب شام چی خوردیم؟ پاسخ می‌دهیم، Pizza…. پس کلمه pizza در اینجا مفعول جمله محسوب می‌شود.

به مثالهای بیشتر توجه کنید. کلماتی که بولد هستند، در نقش مفعول مستقیم جمله ظاهر می شوند.

My brother repaired the water heater
برادرم آبگرمکن را تعمیر کرد.

I read a lot of books.
من خیلی کتاب می خوانم.

Jennifer writes a letter to her mother every month.
جنفیر هر ماه برای مادرش نامه می نویسد.

Alex plans to marry a classmate this year.
الکس امسال قصد ازدواج با هم کلاسی اش را دارد.

Marie faile exam.
ماری امتحان را خراب کرد.

Mark’s father lost his job.
پدر مارک شغل خود را از دست داد.

Mina has good cooking
مینا دستپخت خوبی دارد.

My aunt is a dentist.
عمه من دندانپزشک است.

 

کاربرد مفعول

 

 

کاربرد مفعول در زبان انگلیسی : مفعول غیر مستقیم

مفعول غیر مستقیم که در زبان انگلیسی به آنIndirect object می گویند، در واقع زمانی می آید که چیزی یا فردی از فعالیت فعل انجام شده سود ببرد.
در اصل به شکل عامیانه این نوع مفعول در پاسخ به سوالات برای چه کسی؟ یا برای چه چیزی؟ و به چه چیزی؟ را به چه کسی؟ خواهد آمد.

برای مثال در جمله فارسی مادر برای چه کسی غذا پخت، وقتی می‌پرسیم، مادر برای چه کسی غذا پخت؟؟ در جواب می‌گوییم، رضا… زیرا رضا در نقش مفعول غیرمستقیم می آید و از عمل فعل سود می‌برد.
به مثال زیر توجه کنید:

The teacher told us a beatiful story
معلم یک داستان زیبا برای ما خواند.

وقتی سوال می‌شود معلم برای چه کسی داستان زیبا خواند؟ جواب us می شود، زیرا us به معنای ما از عمل فعل یعنی کتاب خواندن سود می‌برد.

به مثال های بیشتر توجه کنید. کلماتی که بولد هستند در نقش مفعول غیر مستقیم در جمله ظاهر می شوند.

My mother sent me a letter.
مادرم برای من نامه فرستاد.

My father bought a luxury car for my sister.
پدرم برای خواهرم یک اتومبیل لوکس خرید.

He gave me a flower as a gift.
او به من یک گل هدیه داد.

My friend called me late.
دوستم دیر وقت با من تماس گرفت.

Mike booked me a room in Mumbai.
مایک در بمبئی یک اتاق برای من رزرو کرد.

نکته مهم : مفعول غیر مستقیم می‌تواند قبل از مسئول مستقیم در جمله قرار بگیرد. به مثال زیر توجه کنید:

she is reading a book for his brother
او یک داستان برای برادرش خواند.

در این جمله ما دو مفعول داریم. کلمه a book در نقش مفعول مستقیم آمده و کلمه his brother در نقش مفعول غیر مستقیم در جمله قرار گرفته است. حال جمله زیر توجه کنید:

she is reading his brother a book
او برای برادرش یک داستان خواند.

در اینجا مفعول غیر مستقیم که همان کلمه his brother است، قبل از مفعول اصلی و مستقیم یعنی کلمه a book قرار گرفته است.(حال استمراری در انگلیسی را مثل آب خوردن بیاموزید..!!)

 

کاربرد مفعول در زبان انگلیسی

 

 

کاربرد مفعول در زبان انگلیسی : مفعول حرف اضافه

؟یکی از نکات مهمی که باید به آن توجه کنید این است که در هر جمله حروف اضافه زیادی مثل on in، for، after و… قرار می‌گیرند. کلماتی که بعد از این حروف اضافه در جمله ظاهر می شوند، در نقش مفعول حرف اضافه هستندّ
این کلمات از نظر گرامری نقش خاصی در جمله ایفا نمی‌کنند. به مثال زیر توجه کنید:

The carpet in the room is dirty
موکت اتاق کثیف شده است.

در این جمله کلمه in به عنوان حرف اضافه شناخته می‌شود. کلمه ای که بعد از این حرف در جمله قرار می‌گیرد the room است که از نظر ساختار گرامری نقشی در این جمله ندارد. بنابراین به آن مفعول حرف اضافه می گوییم.
از نکات مهم در ریدینگ، تشخیص فاعل و فعل برای مطابقت دادن به یکدیگر، همین شناخت مفعول حرف اضافه و حذف کردن آن از جمله است.

 

تعریف متمم مفعولی

متم مفعولی در واقع بخشی از جمله است که شامل کلمه یا کلماتی می‌شود که برای کامل کردن معنای مفعول پس از مفعول مستقیم در جمله قرار می‌گیرد. متمم مفعولی می تواند در قالب اسم، صفت و یا یک گروه اسمی بیاید.

 

تعریف اسم مفعول

این اسم در زبان انگلیسی برای افعالی که در جمله قرار می‌گیرند کاربرد دارد و در افعال با قاعده و بی قاعده متفاوت خواهد بود. در نوع اول شکل این اسم تغییر پذیر است. اما در مورد دوم باید آن اسم های مفهومی را به خاطر سپرد.

 

تعریف مفعول مطلق

زمانی که مفعول پس از فعلی در جمله قرار بگیرد که از ریشه هم فعل به دست آمده است و از نظر معنا نیز با آن شباهت دارد به آن مفعول مطلق می گویند.

 

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه