شمارش به ترکی استانبولی : کامل ترین دسته بندی!

شمارش به ترکی استانبولی : کامل ترین دسته بندی!

در این مطلب نحوه شمارش به ترکی استانبولی را آموزش خواهیم داد. برای یادگیری بهتر شما تلفظ کلمات به صورت فارسی داخل پرانتز آورده شده است. این اعداد را چندین بار تمرین و تکرار کنید تا بتوانید از آن برای بیان ساعت، تاریخ ها، مقدار پول و … استفاده کنید. با زبان نگار همراه باشید.

شمارش به ترکی استانبولی : اعداد شمارشی

در جدول زیر می توانید اعداد شمارشی به ترکی استانبولی به همراه تلفظ را مشاهده کنید.

عددشمارش به ترکی استانبولیتلفظ
۱birبیر
۲ikiایکی
۳üçاوچ
۴dörtدورت
۵beşبِش
۶altıآلتی
۷yediیِدی
۸sekizسِکیز
۹dokuzدوکوز
۱۰onاُن
۲۰yirmiیرمی
۳۰otuzاوتوز
۴۰kırkکرک
۵۰elliایللی
۶۰altmışآلتمش
۷۰yetmişیتمیش
۸۰seksenسکسن
۹۰doksanدوکسن
۱۰۰yüzیوز
۱۰۰۰binبین
۱.۰۰۰.۰۰۰bir milyonبیر ملیون
۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰bir milyarبیر میلیار
۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰bir trilyonبیر تریلیون

 

تلفظ اعداد ۰ تا ۹

 

تلفظ اعداد ۱۰ تا ۹۰

 

تلفظ اعداد ۱۰۰ تا ۱۰۰۰۰

برای بیان اعدادی مانند ۱۲ تنها کافی است که دو عدد را در کنار هم قرار دهید. مانند مثال های زیر عمل کنید.:

On iki : دوازده
yirmi beş : بیست و پنج
dört yüz altmış iki : چهارصد و شصت و دو
شمارش به ترکی استانبولی

شمارش به ترکی استانبولی

آموزش شمارش به ترکی استانبولی : اعداد ترتیبی

اعدادمعادل ترکی استانبولیتلفظ به فارسی
اولBirinciبیرینجی
دومIkinciایکینجی
سومUcuncuاوچنجو
چهارمDorduncuدوردُنجو
پنجمBesinciبشینجی
ششمAltinsiآلتینجی
هفتمYedinciیدینجی
هشتمSekizinciسکسنجی
نهمDokuzuncuدوکوزنجو
دهمOnuncuاُنُنجو
بیستمYirminciیرمینجی
سی امOtuzuncuاُتوزونجو
صدمYuzuncuیوزُنجو
هزارمbininciبینینجی

 

با لغات مربوط به شمارش به ترکی استانبولی آشنا شدید. شما می توانید موارد بیشتری در خصوص یادگیری زبان ترکی استانبولی در بخش وبلاگ سایت موسسه زبان های خارجی زبان نگار پیدا کنید. موسسه زبان نگار دوره های عالی برای آموزش زبان ترکی برگزار می کند، می توانید در این دوره ها شرکت کرده و به بهترین نحو زبان ترکی را یاد بگیرید.

 

مرتبط بخوانید: لغات ترکی استانبولی زمستان! ۳۰ لغت واقعا ضروری!

 

در صورتی که تمایل به مشاوره با کارشناسان زبان نگار برای آموزش زبان ترکی را دارید، با ما تماس بگیرید: ۰۲۱۴۳۹۴۲ به گرمی پاسخگوی شما خواهیم بود.

دیگر شماره های مرکز زبان نگار:

۰۲۱۸۸۹۹۶۰۳۴

۰۲۱۸۸۹۹۶۰۳۷

۰۲۱۸۸۹۵۶۵۸۲

۰۲۱۸۸۹۹۶۳۹۲

 

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه