سوالات تعیین سطح زبان متوسط | موسسه زبان های خارجی زبان نگار

سوالات تعیین سطح زبان متوسط

سوالات تعیین سطح زبان متوسط

سوالات تعیین سطح زبان متوسط : در این مطلب از وبلاگ زبان نگار سوالاتی را برای تعیین سطح زبان انگلیسی افراد متوسط مناسب می باشد جمع آوری کرده ایم. اگر متوسط هستید و دوست دارید بدانید در چه سطحی قرار دارید به سوالات زیر پاسخ دهید.

نمونه سوالات تعیین سطح زبان متوسط

Q1 – She did it ___ her own.
Q2 – It is not ____ mine.
سوالات تعیین سطح زبان متوسط Q3 – I didn’t see ____ people there.
Q4 – What ___ you like for dinner tonight?
Q5 – She did it ____ Tuesday.
Q6 – If I ___ you, I’d tell her immediately.
Q7 – The radio was ___ from my car last week.
سوالات تعیین سطح زبان متوسط

سوالات تعیین سطح زبان متوسط

Q8 – The person ____ interviewed me was very friendly.
Q9 – ____ not the way to do it.
Q10 – ____ no way to do it.
Q11 – I was certain ___ she would be there.
Q12 – If I go, I ____ speak to her.
Q13 – If I went, I ____ speak to her.
Q14 – I’ll be ____.
Q15 – I won’t be ____.
Q16 – Every ____
Q17 – She lives ___ Anne.
Q18 – I haven’t seen her ____ ages.
Q19 – He’s ____ friend of mine!
Q20 – That was rude- you ____ have done it.
Q21 – She found it easy ____ the test.
Q22 – She lives ____.
Q23 – What is the correct spelling?
سوالات تعیین سطح زبان متوسط Q24 – Which is the American spelling?
Q25 – It looks ____ good.
Q26 – She’s good ____ maths.
Q27 – Vegetables are good ____ you.
Q28 – She spoke ____ him yesterday.
Q29 – If I’d been there, I _____ that.
Q30 – She kissed him ___ the lips.
Q31 – It was ___ hot that we couldn’t concentrate.
سوالات تعیین سطح زبان متوسط Q32 – It was ____ hot to drink.
سوالات تعیین سطح زبان متوسط

سوالات تعیین سطح زبان متوسط

Q33 – ____ I saw her yesterday, she was on her way home.
Q34 – She dropped her kids ____ at school on her way to work.
Q35 – It ____ a nation of millions to hold us back.
Q36 – There are only fifteen questions ____ in this test.
Q37 – I’ll look it ___ in the dictionary.
Q38 – I have ____ finished.
Q39 – It’s ____ trouble.
Q40 – She climbed _____ Everest.
Q41 – The shop is in ____ Street.
Q42 – She tried ____.
Q43 – She ___ tried.
Q44 – If I move to the country, it will mean ____ a long way every day.
Q45 – Has she ____ to him about it? سوالات تعیین سطح زبان متوسط
Q46 – She handed the application form ___ at reception.
Q47 – They ____ up a while ago and got divorced last month.
Q48 – I would be grateful if you ____ send me further information.
Q49 – There are 50 questions ___ this test.
Q50 – It ____ good.

در صورتی که تمایل به مشاوره با کارشناسان زبان نگار برای آموزش زبان انگلیسی را دارید، با ما تماس بگیرید: ۰۲۱۴۳۹۴۲ به گرمی پاسخگوی شما خواهیم بود.

دیگر شماره های مرکز زبان نگار:

۰۲۱۸۸۹۹۶۰۳۴

۰۲۱۸۸۹۹۶۰۳۷

۰۲۱۸۸۹۵۶۵۸۲

۰۲۱۸۸۹۹۶۳۹۲

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه