کتاب زبان Oxford Word skills Basic Advanced کتاب آکسفورد ورد اسکیلز ادونس

برای آموزش لغت و مهارت گفتاری در زبان انگلیسی کتاب های زیادی وجود دارد. اما جامعترین و البته قابل فهمترین آن ها کتاب زبان Oxford Word skills Advanced که می‌توان از زبان نگار ان را خریداری کرد.

0
75,000 تومان