کلاس روسی سطح A1 ترم 1

کلاس روسی سطح A1 ترم 1، در واقع اولین گام برای یادگیری زبان روسی است. این سطح مناسب زبان آموزانی…

0
1,200,000 تومان

کلاس روسی سطح A1 ترم 2

کلاس روسی سطح A1 ترم 2، مناسب زبان آموزانی است که تا حدودی آشنایی با زبان روسی دارند . یا…

0
1,200,000 تومان

کلاس روسی سطح A1 ترم 3

کلاس روسی سطح A1 ترم 3 سومین گام یادگیری زبان روسی می باشد. تا اینجا می توان گفت که زبان…

0
1,200,000 تومان

کلاس روسی سطح A1 ترم 4

کلاس روسی سطح A1 ترم 4، آخرین گام از سطح A1 در آموزش زبان روسی می باشد. گفتنی است که…

0
1,200,000 تومان

کلاس روسی سطح A2 ترم 5

کلاس روسی سطح A2 ترم 5، در واقع دومین سطح از سطوح یادگیری زبان روسی است. که همانند سطح A1 …

0
1,400,000 تومان

کلاس روسی سطح A2 ترم 6

کلاس روسی سطح A2 ترم 6 ، دومین گام یادگیری در سطح A2 از زبان روسی می باشد. در این…

0
1,400,000 تومان

کلاس روسی سطح A2 ترم 7

کلاس روسی سطح A2 ترم 7، در واقع سومین ترم از سطح A2 از آموزش زبان روسی می باشد. در…

0
1,400,000 تومان

کلاس روسی سطح A2 ترم 8

کلاس روسی سطح A2 ترم 8، آخرین گام برای آموزش مقدماتی زبان روسی می باشد. پس از اتمام این دوره…

0
1,400,000 تومان