کلاس آلمانی خصوصی سطح A1

آموزشگاه زبان نگار برگزار کننده کلاس های زبان آلمانی به شرح زیر می‌باشد. کلاس آلمانی خصوصی سطح A1 در 24 جلسه…

1
960,000 تومان

کلاس آلمانی خصوصی سطح A2

آموزشگاه زبان نگار برگزار کننده کلاس های زبان آلمانی به شرح زیر می‌باشد. کلاس آلمانی خصوصی سطح A2 در 24 جلسه…

1
1,080,000 تومان

کلاس آلمانی خصوصی سطح B1

آموزشگاه زبان نگار برگزار کننده کلاس های زبان آلمانی به شرح زیر می‌باشد. کلاس آلمانی خصوصی سطح B1 در 30 جلسه…

0
1,200,000 تومان

کلاس آلمانی خصوصی سطح B2

آموزشگاه زبان نگار برگزار کننده کلاس های زبان آلمانی به شرح زیر می‌باشد. کلاس آلمانی خصوصی سطح B2 در 35 جلسه…

0
1,320,000 تومان