کلاس آلمانی حضوری سطح A1 ترم 1

کلاس آلمانی سطح A1 ترم 1، اولین ترم از آموزش می باشد. سطح A1 جزء سطوح مقدماتی زبان آلمانی محسوب…

56
550,000 تومان

کلاس آلمانی حضوری سطح A1 ترم 2

آموزشگاه زبان نگار برگزار کننده کلاس های زبان آلمانی به شرح زیر می‌باشد. کلاس آلمانی حضوری سطح A1 ترم 2 در…

4
550,000 تومان

کلاس آلمانی حضوری سطح A1 ترم 3

آموزشگاه زبان نگار برگزار کننده کلاس های زبان آلمانی به شرح زیر می‌باشد. کلاس آلمانی حضوری سطح A1 ترم 3 در…

2
550,000 تومان

کلاس آلمانی حضوری سطح A1 ترم 4

آموزشگاه زبان نگار برگزار کننده کلاس های زبان آلمانی به شرح زیر می‌باشد. کلاس آلمانی حضوری سطح A1 ترم 4 در…

1
550,000 تومان

کلاس آلمانی حضوری سطح A2 ترم 5

آموزشگاه زبان نگار برگزار کننده کلاس های زبان آلمانی به شرح زیر می‌باشد. کلاس آلمانی حضوری سطح A2 ترم 5 در…

8
600,000 تومان

کلاس آلمانی حضوری سطح A2 ترم 6

آموزشگاه زبان نگار برگزار کننده کلاس های زبان آلمانی به شرح زیر می‌باشد. کلاس آلمانی حضوری سطح A2 ترم 6 در…

0
600,000 تومان

کلاس آلمانی حضوری سطح A2 ترم 7

آموزشگاه زبان نگار برگزار کننده کلاس های زبان آلمانی به شرح زیر می‌باشد. کلاس آلمانی حضوری سطح A2 ترم 7 در…

1
600,000 تومان

کلاس آلمانی حضوری سطح A2 ترم 8

آموزشگاه زبان نگار برگزار کننده کلاس های زبان آلمانی به شرح زیر می‌باشد. کلاس آلمانی حضوری سطح A2 ترم 8 در…

1
600,000 تومان