آموزش حضوری فرانسه برای سطوح مختلف آموزشی در زبان نگار انجام می شود. تمامی دوره ها را به تفکیک سرفصل های آموزشی مجزا کرده ایم از این بخش می توانید با توجه به سطح خود انتخاب کنید 💪 و یا ابتدا برای تعیین سطح با ما در تماس باشید. هر زمان با تایید آموزشگاه می توانید به جای دوره حضوری ادامه آموزش را در بخش آموزش آنلاین فرانسه پیگیری کنید.

کلاس فرانسه حضوری سطح A1 ترم 1

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس فرانسه حضوری سطح A1 ترم 1 در 12 جلسه می‌باشد. امکان شرکت در کلاس های…

38
500,000 تومان

کلاس فرانسه حضوری سطح A1 ترم 2

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس فرانسه حضوری سطح A1 ترم 2 در 12 جلسه می‌باشد. امکان شرکت در کلاس های…

4
500,000 تومان

کلاس فرانسه حضوری سطح A1 ترم 3

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس فرانسه حضوری سطح A1 ترم 3 در 12 جلسه می‌باشد. امکان شرکت در کلاس های…

1
500,000 تومان

کلاس فرانسه حضوری سطح A1 ترم 4

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس فرانسه حضوری سطح A1 ترم 4 در 12 جلسه می‌باشد. امکان شرکت در کلاس های…

0
500,000 تومان

کلاس فرانسه حضوری سطح A2 ترم 5

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس فرانسه حضوری سطح A2 ترم 5 در 12 جلسه می‌باشد. امکان شرکت در کلاس های…

3
550,000 تومان

کلاس فرانسه حضوری سطح A2 ترم 6

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس فرانسه حضوری سطح A2 ترم 5 در 12 جلسه می‌باشد. امکان شرکت در کلاس های…

0
550,000 تومان

کلاس فرانسه حضوری سطح A2 ترم 7

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس فرانسه حضوری سطح A2 ترم 7 در 12 جلسه می‌باشد. امکان شرکت در کلاس های…

0
550,000 تومان

کلاس فرانسه حضوری سطح A2 ترم 8

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس فرانسه حضوری سطح A2 ترم 8 در 12 جلسه می‌باشد. امکان شرکت در کلاس های…

0
550,000 تومان