کلاس انگلیسی آنلاین سطح UI.1 ترم 17

آموزشگاه زبان نگار برگزار کننده کلاس انگلیسی آنلاین سطح UI.1 ترم 17 در 12 جلسه آموزشی می‌باشد. کلاس های زبان…

0
440,000 تومان

کلاس انگلیسی آنلاین سطح UI.2 ترم 18

آموزشگاه زبان نگار برگزار کننده کلاس انگلیسی آنلاین سطح UI.2 ترم 18 در 12 جلسه آموزشی می‌باشد. کلاس های زبان…

0
440,000 تومان

کلاس انگلیسی آنلاین سطح B.1 ترم 1

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس انگلیسی آنلاین سطح B.1 ترم 1 می‌باشد. همچنین امکان حضور در دوره های آموزشی…

0
360,000 تومان

کلاس انگلیسی آنلاین سطح B.2 ترم 2

آموزشگاه زبان نگار برگزار کننده کلاس انگلیسی آنلاین سطح B.2 ترم 2 در طی 12 جلسه آموزشی می‌باشد. کلاس های…

0
360,000 تومان

کلاس انگلیسی آنلاین سطح B.3 ترم 3

آموزشگاه زبان نگار برگزار کننده کلاس انگلیسی آنلاین سطح B.3 ترم 3 در طی 12 جلسه آموزشی می‌باشد. کلاس های…

0
360,000 تومان

کلاس انگلیسی آنلاین سطح B.4 ترم 4

آموزشگاه زبان نگار برگزار کننده کلاس انگلیسی آنلاین سطح B.4 ترم 4 در طی 12 جلسه آموزشی می‌باشد. کلاس های…

0
360,000 تومان

کلاس انگلیسی آنلاین سطح E.1 ترم 5

آموزشگاه زبان نگار برگزار کننده کلاس انگلیسی آنلاین سطح E.1 ترم 5 در طی 12 جلسه آموزشی می‌باشد. کلاس های…

0
380,000 تومان

کلاس انگلیسی آنلاین سطح E.2 ترم 6

آموزشگاه زبان نگار برگزار کننده کلاس انگلیسی آنلاین سطح E.2 ترم 6 در طی 12 جلسه آموزشی می‌باشد. کلاس های…

0
380,000 تومان