کلاس انگلیسی حضوری سطح  UI.1 ترم 17

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس انگلیسی حضوری سطح مقدماتی به شرح زیر می‌باشد. ترم 17 سطح متوسط UPER INTERMEDIATE…

0
550,000 تومان

کلاس انگلیسی حضوری سطح UI.2 ترم 18

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس انگلیسی حضوری سطح مقدماتی به شرح زیر می‌باشد. ترم 18 سطح متوسط UPER INTERMEDIATE…

0
550,000 تومان

کلاس انگلیسی حضوری سطح UI.3 ترم 19

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس انگلیسی حضوری سطح مقدماتی به شرح زیر می‌باشد. ترم 19 سطح متوسط UPER INTERMEDIATE…

0
550,000 تومان

کلاس انگلیسی حضوری سطح A.1 ترم 21

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس انگلیسی حضوری سطح مقدماتی به شرح زیر می‌باشد. ترم 21 سطح پیشرفته ADVANCED دوره…

0
590,000 تومان

کلاس انگلیسی حضوری سطح A.2 ترم 22

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس انگلیسی حضوری سطح مقدماتی به شرح زیر می‌باشد. ترم 22 سطح پیشرفته ADVANCED دوره…

0
590,000 تومان

کلاس انگلیسی حضوری سطح A.3 ترم 23

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس انگلیسی حضوری سطح مقدماتی به شرح زیر می‌باشد. ترم 23 سطح پیشرفته ADVANCED دوره…

0
590,000 تومان

کلاس انگلیسی حضوری سطح A.4 ترم 24

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس انگلیسی حضوری سطح مقدماتی به شرح زیر می‌باشد. ترم 24 سطح پیشرفته ADVANCED دوره…

0
590,000 تومان

کلاس انگلیسی حضوری سطح B.1 ترم 1

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس انگلیسی حضوری سطح مقدماتی به شرح زیر می باشد  ترم اول سطح مقدماتی Beginner…

2
420,000 تومان