کلاس فرانسه حضوری سطح A1 ترم 1

کلاس فرانسه حضوری سطح A1 ترم 1، اولین ترم از آموزش زبان فرانسه می باشد. سطح A1 جزء سطوح مقدماتی…

75
850,000 تومان

کلاس فرانسه حضوری سطح A1 ترم 2

کلاس فرانسه حضوری سطح A1 ترم 2، دومین ترم از آموزش زبان فرانسه می باشد. سطح A1 جزء سطوح مقدماتی…

12
850,000 تومان

کلاس فرانسه حضوری سطح A1 ترم 3

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس فرانسه حضوری سطح A1 ترم 3 در 12 جلسه می‌باشد. امکان شرکت در کلاس های…

5
850,000 تومان

کلاس فرانسه حضوری سطح A1 ترم 4

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس فرانسه حضوری سطح A1 ترم 4 در 12 جلسه می‌باشد. امکان شرکت در کلاس های…

1
850,000 تومان

کلاس فرانسه حضوری سطح A2 ترم 5

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس فرانسه حضوری سطح A2 ترم 5 در 12 جلسه می‌باشد. امکان شرکت در کلاس های…

8
950,000 تومان

کلاس فرانسه حضوری سطح A2 ترم 6

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس فرانسه حضوری سطح A2 ترم 6 در 12 جلسه می‌باشد. امکان شرکت در کلاس های…

3
950,000 تومان

کلاس فرانسه حضوری سطح A2 ترم 7

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس فرانسه حضوری سطح A2 ترم 7 در 12 جلسه می‌باشد. امکان شرکت در کلاس های…

0
950,000 تومان

کلاس فرانسه حضوری سطح A2 ترم 8

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس فرانسه حضوری سطح A2 ترم 8 در 12 جلسه می‌باشد. امکان شرکت در کلاس های…

0
950,000 تومان