کلاس فرانسه حضوری سطح B1 ترم 13

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس فرانسه حضوری سطح B1 ترم 13 در 12 جلسه می‌باشد. امکان شرکت در کلاس های…

0
700,000 تومان

کلاس فرانسه حضوری سطح B1 ترم 14

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس فرانسه حضوری سطح B1 ترم 14 در 12 جلسه می‌باشد. امکان شرکت در کلاس های…

0
700,000 تومان

کلاس فرانسه حضوری سطح B1 ترم 9

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس فرانسه حضوری سطح B1 ترم 9 در 12 جلسه می‌باشد. امکان شرکت در کلاس های…

1
700,000 تومان

کلاس فرانسه حضوری سطح B2 ترم 15

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس فرانسه حضوری سطح B2 ترم 15 در 12 جلسه می‌باشد. امکان شرکت در کلاس های…

1
750,000 تومان

کلاس فرانسه حضوری سطح B2 ترم 16

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس فرانسه حضوری سطح B2 ترم 16 در 12 جلسه می‌باشد. امکان شرکت در کلاس های…

0
750,000 تومان

کلاس فرانسه حضوری سطح B2 ترم 17

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس فرانسه حضوری سطح B2 ترم 17 در 12 جلسه می‌باشد. این سطح شش ترم دارد…

0
750,000 تومان

کلاس فرانسه حضوری سطح B2 ترم 18

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس فرانسه حضوری سطح B2 ترم 18 در 12 جلسه می‌باشد. امکان شرکت در کلاس های…

0
750,000 تومان

کلاس فرانسه حضوری سطح B2 ترم 19

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس فرانسه حضوری سطح B2 ترم 19 در 12 جلسه می‌باشد. امکان شرکت در کلاس های…

0
750,000 تومان