کلاس فرانسه حضوری سطح A1 ترم 4

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس فرانسه حضوری سطح A1 ترم 4 در 12 جلسه می‌باشد. امکان شرکت در کلاس های…

1
500,000 تومان

کلاس فرانسه حضوری سطح A2 ترم 5

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس فرانسه حضوری سطح A2 ترم 5 در 12 جلسه می‌باشد. امکان شرکت در کلاس های…

6
550,000 تومان

کلاس فرانسه حضوری سطح A2 ترم 6

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس فرانسه حضوری سطح A2 ترم 6 در 12 جلسه می‌باشد. امکان شرکت در کلاس های…

1
550,000 تومان

کلاس فرانسه حضوری سطح A2 ترم 7

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس فرانسه حضوری سطح A2 ترم 7 در 12 جلسه می‌باشد. امکان شرکت در کلاس های…

0
550,000 تومان

کلاس فرانسه حضوری سطح A2 ترم 8

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس فرانسه حضوری سطح A2 ترم 8 در 12 جلسه می‌باشد. امکان شرکت در کلاس های…

0
550,000 تومان

کلاس فرانسه حضوری سطح B1 ترم 10

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس فرانسه حضوری سطح B1 ترم 10 در 12 جلسه می‌باشد. امکان شرکت در کلاس…

1
700,000 تومان

کلاس فرانسه حضوری سطح B1 ترم 11

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس فرانسه حضوری سطح B1 ترم 11 در 12 جلسه می‌باشد. امکان شرکت در کلاس های…

0
700,000 تومان

کلاس فرانسه حضوری سطح B1 ترم 12

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس فرانسه حضوری سطح B1 ترم 12 در 12 جلسه می‌باشد. شرایط برگزاری این دوره…

0
700,000 تومان