کلاس فرانسه حضوری سطح A2 ترم 8

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس فرانسه حضوری سطح A2 ترم 8 در 12 جلسه می‌باشد. امکان شرکت در کلاس های…

0
400,000 تومان

کلاس فرانسه حضوری سطح B1 ترم 10

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس فرانسه حضوری سطح B1 ترم 10 در 12 جلسه می‌باشد. امکان شرکت در کلاس های…

0
420,000 تومان

کلاس فرانسه حضوری سطح B1 ترم 11

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس فرانسه حضوری سطح B1 ترم 11 در 12 جلسه می‌باشد. امکان شرکت در کلاس های…

0
420,000 تومان

کلاس فرانسه حضوری سطح B1 ترم 12

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس فرانسه حضوری سطح B1 ترم 12 در 12 جلسه می‌باشد. امکان شرکت در کلاس های…

0
420,000 تومان

کلاس فرانسه حضوری سطح B1 ترم 13

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس فرانسه حضوری سطح B1 ترم 13 در 12 جلسه می‌باشد. امکان شرکت در کلاس های…

0
420,000 تومان

کلاس فرانسه حضوری سطح B1 ترم 14

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس فرانسه حضوری سطح B1 ترم 14 در 12 جلسه می‌باشد. امکان شرکت در کلاس های…

0
420,000 تومان

کلاس فرانسه حضوری سطح B1 ترم 9

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس فرانسه حضوری سطح B1 ترم 9 در 12 جلسه می‌باشد. امکان شرکت در کلاس های…

1
420,000 تومان

کلاس فرانسه حضوری سطح B2 ترم 15

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس فرانسه حضوری سطح B2 ترم 15 در 12 جلسه می‌باشد. امکان شرکت در کلاس های…

0
440,000 تومان