کلاس فرانسه آنلاین سطح B2 ترم 20

کلاس فرانسه آنلاین سطح B2 ترم 20 توسط مؤسسه آموزش زبان های خارجی زبان نگار با استفاده از امکانات آموزش آنلاین، برگزار می شود.

0
440,000 تومان

کلاس فرانسه حضوری سطح A1 ترم 1

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس فرانسه حضوری سطح A1 ترم 1 در 12 جلسه می‌باشد. امکان شرکت در کلاس های…

7
380,000 تومان

کلاس فرانسه حضوری سطح A1 ترم 2

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس فرانسه حضوری سطح A1 ترم 2 در 12 جلسه می‌باشد. امکان شرکت در کلاس های…

0
380,000 تومان

کلاس فرانسه حضوری سطح A1 ترم 3

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس فرانسه حضوری سطح A1 ترم 3 در 12 جلسه می‌باشد. امکان شرکت در کلاس های…

0
380,000 تومان

کلاس فرانسه حضوری سطح A1 ترم 4

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس فرانسه حضوری سطح A1 ترم 4 در 12 جلسه می‌باشد. امکان شرکت در کلاس های…

0
380,000 تومان

کلاس فرانسه حضوری سطح A2 ترم 5

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس فرانسه حضوری سطح A2 ترم 5 در 12 جلسه می‌باشد. امکان شرکت در کلاس های…

0
400,000 تومان

کلاس فرانسه حضوری سطح A2 ترم 6

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس فرانسه حضوری سطح A2 ترم 5 در 12 جلسه می‌باشد. امکان شرکت در کلاس های…

0
400,000 تومان

کلاس فرانسه حضوری سطح A2 ترم 7

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس فرانسه حضوری سطح A2 ترم 7 در 12 جلسه می‌باشد. امکان شرکت در کلاس های…

0
400,000 تومان