کلاس فرانسه آنلاین سطح B2 ترم 19

کلاس فرانسه آنلاین سطح B2 ترم 19 در آموزشگاه زبان نگار با استفاده از تجهیزات آموزش آنلاین در بالاترین سطح کیفی برگزار می شود.

0
440,000 تومان

کلاس فرانسه آنلاین سطح B2 ترم 20

کلاس فرانسه آنلاین سطح B2 ترم 20 توسط مؤسسه آموزش زبان های خارجی زبان نگار با استفاده از امکانات آموزش آنلاین، برگزار می شود.

0
440,000 تومان

کلاس فرانسه حضوری سطح A1 ترم 1

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس فرانسه حضوری سطح A1 ترم 1 در 12 جلسه می‌باشد. امکان شرکت در کلاس های…

1
380,000 تومان

کلاس فرانسه حضوری سطح A1 ترم 2

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس فرانسه حضوری سطح A1 ترم 2 در 12 جلسه می‌باشد. امکان شرکت در کلاس های…

0
380,000 تومان

کلاس فرانسه حضوری سطح A1 ترم 3

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس فرانسه حضوری سطح A1 ترم 3 در 12 جلسه می‌باشد. امکان شرکت در کلاس های…

0
380,000 تومان

کلاس فرانسه حضوری سطح A1 ترم 4

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس فرانسه حضوری سطح A1 ترم 4 در 12 جلسه می‌باشد. امکان شرکت در کلاس های…

0
380,000 تومان

کلاس فرانسه حضوری سطح A2 ترم 5

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس فرانسه حضوری سطح A2 ترم 5 در 12 جلسه می‌باشد. امکان شرکت در کلاس های…

0
400,000 تومان

کلاس فرانسه حضوری سطح A2 ترم 6

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس فرانسه حضوری سطح A2 ترم 5 در 12 جلسه می‌باشد. امکان شرکت در کلاس های…

0
400,000 تومان