کلاس انگلیسی حضوری سطح I.1 ترم 13

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس انگلیسی حضوری سطح مقدماتی به شرح زیر می‌باشد. ترم 13 سطح متوسط INTERMEDIATE دوره…

0
620,000 تومان

کلاس انگلیسی حضوری سطح I.2 ترم 14

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس انگلیسی حضوری سطح I.2 ترم 14 در 12 جلسه می‌باشد. امکان شرکت در کلاس…

0
440,000 تومان

کلاس انگلیسی حضوری سطح I.2 ترم 14

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس انگلیسی حضوری سطح مقدماتی به شرح زیر می‌باشد. ترم 14 سطح متوسط INTERMEDIATE دوره…

0
620,000 تومان

کلاس انگلیسی حضوری سطح I.3 ترم 15

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس انگلیسی حضوری سطح مقدماتی به شرح زیر می‌باشد. ترم 15 سطح متوسط INTERMEDIATE دوره…

0
620,000 تومان

کلاس انگلیسی حضوری سطح PI.1 ترم 9

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس انگلیسی حضوری سطح مقدماتی به شرح زیر می‌باشد. ترم 9 سطح متوسط PRE INTERMEDIATE…

0
590,000 تومان

کلاس انگلیسی حضوری سطح PI.2 ترم 10

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس انگلیسی حضوری سطح مقدماتی به شرح زیر می‌باشد. ترم 10 سطح متوسط PRE INTERMEDIATE…

1
590,000 تومان

کلاس انگلیسی حضوری سطح PI.3 ترم 11

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس انگلیسی حضوری سطح مقدماتی به شرح زیر می‌باشد. ترم 11 سطح متوسط PRE INTERMEDIATE…

0
590,000 تومان

کلاس انگلیسی حضوری سطح PI.4 ترم 12

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس انگلیسی حضوری سطح مقدماتی به شرح زیر می‌باشد. ترم 12 سطح متوسط PRE INTERMEDIATE…

0
590,000 تومان