کلاس انگلیسی حضوری سطح B.1 ترم 1

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس انگلیسی حضوری سطح مقدماتی به شرح زیر می باشد  ترم اول سطح مقدماتی Beginner…

4
500,000 تومان

کلاس انگلیسی حضوری سطح B.2 ترم 2

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس انگلیسی حضوری سطح مقدماتی به شرح زیر می‌باشد ترم 2 سطح مقدماتی Beginner در…

1
500,000 تومان

کلاس انگلیسی حضوری سطح B.3 ترم 3

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس انگلیسی حضوری سطح مقدماتی به شرح زیر می‌باشد ترم 3 سطح مقدماتی Beginner در…

0
500,000 تومان

کلاس انگلیسی حضوری سطح B.4 ترم 4

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس انگلیسی حضوری سطح مقدماتی به شرح زیر می‌باشد.  ترم 4 سطح مقدماتی Beginner در…

0
500,000 تومان

کلاس انگلیسی حضوری سطح E.1 ترم 5

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس انگلیسی حضوری سطح مقدماتی به شرح زیر می‌باشد. ترم 5 سطح مبتدی  ELEMENTRY دوره…

0
540,000 تومان

کلاس انگلیسی حضوری سطح E.2 ترم 6

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس انگلیسی حضوری سطح مقدماتی به شرح زیر می‌باشد. ترم 6 سطح مبتدی ELEMENTRY دوره…

1
540,000 تومان

کلاس انگلیسی حضوری سطح E.3 ترم 7

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس انگلیسی حضوری سطح مقدماتی به شرح زیر می‌باشد. ترم 7 سطح مبتدی ELEMENTRY دوره…

0
540,000 تومان

کلاس انگلیسی حضوری سطح E.4 ترم 8

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس انگلیسی حضوری سطح مقدماتی به شرح زیر می‌باشد. ترم 8 سطح مبتدی ELEMENTRY دوره…

0
540,000 تومان