کلاس آلمانی حضوری سطح B1 ترم 9

آموزشگاه زبان نگار برگزار کننده کلاس های زبان آلمانی به شرح زیر می‌باشد. کلاس آلمانی حضوری سطح B1 ترم 9 در…

3
1,050,000 تومان

کلاس آلمانی حضوری سطح B2 ترم 13

آموزشگاه زبان نگار برگزار کننده کلاس های زبان آلمانی به شرح زیر می‌باشد. کلاس آلمانی حضوری سطح B2 ترم 13 در…

10
1,150,000 تومان

کلاس آلمانی حضوری سطح B2 ترم 14

آموزشگاه زبان نگار برگزار کننده کلاس های زبان آلمانی به شرح زیر می‌باشد. کلاس آلمانی حضوری سطح B2 ترم 14 در…

1
1,150,000 تومان

کلاس آلمانی حضوری سطح B2 ترم 15

آموزشگاه زبان نگار برگزار کننده کلاس های زبان آلمانی به شرح زیر می‌باشد. کلاس آلمانی حضوری سطح B2 ترم 15 در…

1
1,150,000 تومان

کلاس آلمانی حضوری سطح B2 ترم 16

آموزشگاه زبان نگار برگزار کننده کلاس های زبان آلمانی به شرح زیر می‌باشد. کلاس آلمانی حضوری سطح B2 ترم 16 در…

1
1,150,000 تومان

کلاس آلمانی خصوصی سطح A1

آموزشگاه زبان نگار برگزار کننده کلاس های زبان آلمانی به شرح زیر می‌باشد. کلاس آلمانی خصوصی سطح A1 در 24 جلسه…

17
1,980,000 تومان

کلاس آلمانی خصوصی سطح A2

آموزشگاه زبان نگار برگزار کننده کلاس های زبان آلمانی به شرح زیر می‌باشد. کلاس آلمانی خصوصی سطح A2 در 24 جلسه…

6
2,100,000 تومان

کلاس آلمانی خصوصی سطح B1

آموزشگاه زبان نگار برگزار کننده کلاس های زبان آلمانی به شرح زیر می‌باشد. کلاس آلمانی خصوصی سطح B1 در 30 جلسه…

0
2,280,000 تومان