کلاس فرانسه حضوری سطح B1 ترم 10

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس فرانسه حضوری سطح B1 ترم 10 در 12 جلسه می‌باشد. امکان شرکت در کلاس…

1
750,000 تومان

کلاس فرانسه حضوری سطح B1 ترم 11

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس فرانسه حضوری سطح B1 ترم 11 در 12 جلسه می‌باشد. امکان شرکت در کلاس های…

0
750,000 تومان

کلاس فرانسه حضوری سطح B1 ترم 12

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس فرانسه حضوری سطح B1 ترم 12 در 12 جلسه می‌باشد. شرایط برگزاری این دوره…

0
750,000 تومان

کلاس فرانسه حضوری سطح B1 ترم 13

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس فرانسه حضوری سطح B1 ترم 13 در 12 جلسه می‌باشد. امکان شرکت در کلاس های…

0
750,000 تومان

کلاس فرانسه حضوری سطح B1 ترم 14

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس فرانسه حضوری سطح B1 ترم 14 در 12 جلسه می‌باشد. امکان شرکت در کلاس های…

0
750,000 تومان

کلاس فرانسه حضوری سطح B1 ترم 9

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس فرانسه حضوری سطح B1 ترم 9 در 12 جلسه می‌باشد. امکان شرکت در کلاس های…

1
750,000 تومان

کلاس فرانسه حضوری سطح B2 ترم 15

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس فرانسه حضوری سطح B2 ترم 15 در 12 جلسه می‌باشد. امکان شرکت در کلاس های…

1
850,000 تومان

کلاس فرانسه حضوری سطح B2 ترم 16

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس فرانسه حضوری سطح B2 ترم 16 در 12 جلسه می‌باشد. امکان شرکت در کلاس های…

0
850,000 تومان