کلاس انگلیسی آنلاین سطح B.2 ترم 2

آموزشگاه زبان نگار برگزار کننده کلاس انگلیسی آنلاین سطح B.2 ترم 2 در طی 12 جلسه آموزشی می‌باشد. کلاس های…

0
360,000 تومان

کلاس انگلیسی آنلاین سطح B.3 ترم 3

آموزشگاه زبان نگار برگزار کننده کلاس انگلیسی آنلاین سطح B.3 ترم 3 در طی 12 جلسه آموزشی می‌باشد. کلاس های…

0
360,000 تومان

کلاس انگلیسی آنلاین سطح B.4 ترم 4

آموزشگاه زبان نگار برگزار کننده کلاس انگلیسی آنلاین سطح B.4 ترم 4 در طی 12 جلسه آموزشی می‌باشد. کلاس های…

0
360,000 تومان

کلاس انگلیسی آنلاین سطح E.1 ترم 5

آموزشگاه زبان نگار برگزار کننده کلاس انگلیسی آنلاین سطح E.1 ترم 5 در طی 12 جلسه آموزشی می‌باشد. کلاس های…

0
380,000 تومان

کلاس انگلیسی آنلاین سطح E.2 ترم 6

آموزشگاه زبان نگار برگزار کننده کلاس انگلیسی آنلاین سطح E.2 ترم 6 در طی 12 جلسه آموزشی می‌باشد. کلاس های…

0
380,000 تومان

کلاس انگلیسی آنلاین سطح E.3 ترم 7

آموزشگاه زبان نگار برگزار کننده کلاس انگلیسی آنلاین سطح E.3 ترم 7 در طی 12 جلسه آموزشی می‌باشد. کلاس های…

0
380,000 تومان

کلاس انگلیسی آنلاین سطح E.4 ترم 8

آموزشگاه زبان نگار برگزار کننده کلاس انگلیسی آنلاین سطح E.4 ترم 8 در طی 12 جلسه آموزشی می‌باشد. کلاس های…

0
380,000 تومان

کلاس انگلیسی آنلاین سطح I.1 ترم 13

آموزشگاه زبان نگار برگزار کننده کلاس انگلیسی آنلاین سطح I.1 ترم 13 در 12 جلسه آموزشی می‌باشد. کلاس زبان انگلیسی…

0
420,000 تومان