کلاس انگلیسی آنلاین سطح UI.3 ترم 19

آموزشگاه زبان نگار برگزار کننده کلاس انگلیسی آنلاین سطح  UI.3 ترم 19 در 12 جلسه آموزشی می‌باشد. کلاس های زبان…

0
700,000 تومان

کلاس انگلیسی حضوری سطح A.1 ترم 21

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس انگلیسی حضوری سطح مقدماتی به شرح زیر می‌باشد. ترم 21 سطح پیشرفته ADVANCED دوره…

0
700,000 تومان

کلاس انگلیسی حضوری سطح A.2 ترم 22

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس انگلیسی حضوری سطح مقدماتی به شرح زیر می‌باشد. ترم 22 سطح پیشرفته ADVANCED دوره…

0
700,000 تومان

کلاس انگلیسی حضوری سطح A.3 ترم 23

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس انگلیسی حضوری سطح مقدماتی به شرح زیر می‌باشد. ترم 23 سطح پیشرفته ADVANCED دوره…

0
700,000 تومان

کلاس انگلیسی حضوری سطح A.4 ترم 24

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس انگلیسی حضوری سطح مقدماتی به شرح زیر می‌باشد. ترم 24 سطح پیشرفته ADVANCED دوره…

0
700,000 تومان

کلاس انگلیسی حضوری سطح B.4 ترم 4

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس انگلیسی حضوری سطح مقدماتی به شرح زیر می‌باشد.  ترم 4 سطح مقدماتی Beginner در…

0
500,000 تومان

کلاس انگلیسی حضوری سطح E.2 ترم 6

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس انگلیسی حضوری سطح مقدماتی به شرح زیر می‌باشد. ترم 6 سطح مبتدی ELEMENTRY دوره…

3
550,000 تومان

کلاس انگلیسی حضوری سطح E.3 ترم 7

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس انگلیسی حضوری سطح مقدماتی به شرح زیر می‌باشد. ترم 7 سطح مبتدی ELEMENTRY دوره…

0
550,000 تومان