کلاس های بحث آزاد Serbest Konuşma

کلاس بحث آزاد:

-طول دوره یک ماه

-تعداد جلسات ۱۰جلسه

-مناسب افرادی که کتاب اول را با موفقیت تمام کردند.

شهریه دوره ۳۰۰هزار تومان

افرادی که در سطح مطلوبی از زبان ترکی قرار دارند . به دلیل در ارتباط بودن با زبان و عدم فراموش کردن آن می توانند در این کلاس ها شرکت کنند .