کلاسهای کودکان

دوشنبه چهارشنبه

بهار

روزهای زوج کودکان

۳۷/۱۱۴ الی ۲/ ۲/ ۹۷

پیش ثبت نام

۳/ ۲/ ۹۷ (جبرانی ۹۷/۲/۸)

شروع

۱۹/ ۲/ ۹۷

میان ترم

۹۷/۳/۹

فاینال

دوشنبه چهارشنبه

بهار و تابستان

روزهای زوج کودکان

۹۷/۳/۹ و ۲۰/ ۳/ ۹۷

پیش ثبت نام

۲۱/ ۳/ ۹۷ (در خرداد ۲ روز در هفته، از تیر ۳ روز در هفته)

شروع

۴/ ۴/ ۹۷

میان ترم

۹۷/۴/۲۰

فاینال

تعطیلات تابستانی از ۲۱/۴/۹۷ الی ۲۸/۴/۹۷

شنبه دوشنبه چهارشنبه

تابستان

روزهای زوج کودکان

۹۷/۴/۲۰ الی ۲۸/ ۴/ ۹۷

پیش ثبت نام

۳۰/ ۴/ ۹۷

شروع

۱۰/ ۵/ ۹۷

میان ترم

۹۷/۵/۲۴

فاینال

دوشنبه چهارشنبه

تابستان

روزهای فرد کودکان

۱۴/۶/۹۷ الی ۱۸/ ۶/ ۹۷

پیش ثبت نام

۱۹/ ۶/ ۹۷

شروع

۹/ ۷/ ۹۷

میان ترم

۳۰/۷/۹۷

فاینال

دوشنبه چهارشنبه

تابستان

روزهای زوج کودکان

۳۰/۷/۹۷ الی ۱/ ۸/ ۹۷

پیش ثبت نام

۲/ ۸/ ۹۷

شروع

۲۳/ ۸/ ۹۷

میان ترم

۱۴/۹/۹۷

فاینال

دوشنبه چهارشنبه

پاییز زمستان

روزهای زوج کودکان

۱۴/۹/۹۷ الی ۱۸/ ۹/ ۹۷

پیش ثبت نام

۱۹/ ۹/ ۹۷

شروع

۵/ ۱۰/ ۹۷

میان ترم

۲۶/۱۰/۹۷

فاینال

دوشنبه چهارشنبه

زمستان

روزهای زوج کودکان

۲۶/۱۰/۹۷ الی ۳۰/ ۱۰/ ۹۷

پیش ثبت نام

۱/ ۱۱/ ۹۷ ( یک جلسه جبرانی۲۷/۱۱/۹۷)

شروع

۱۷/ ۱۱/ ۹۷

میان ترم

۸/۱۲/۹۷

فاینال

مرداد شهریور مهر

زمستان بهار

روزهای زوج کودکان

۸/۱۲/۹۷ الی ۱۲/ ۱۲/ ۹۷

پیش ثبت نام

۱۳/ ۱۲/ ۹۷ (جبرانی ۱۸/۱۲/۹۷)

شروع

۲۵/ ۱۲/ ۹۷ (جلسه آخر اسفند)

میان ترم

۴/۲/۹۸

فاینال

یکشنبه سه شنبه

بهار

روزهای فرد کودکان

۱۴/۱/۹۷ الی ۲۰/ ۱/ ۹۷

پیش ثبت نام

۲۱/ ۱/ ۹۷ (جبرانی ۳۰/۱/۹۷)

شروع

۴/ ۲/ ۹۷

میان ترم

۲۵/۲/۹۸

فاینال

یکشنبه سه شنبه

بهار

روزهای فرد کودکان

۲۵/۲/۹۷ الی ۲۹/ ۲/ ۹۷

پیش ثبت نام

۳۰/ ۲/ ۹۷
(جبرانی ۱۰/۳/۹۷)

شروع

۱۳/ ۳/ ۹۷

میان ترم

۵/۴/۹۸

فاینال

یکشنبه سه شنبه پنجشنبه

بهار تابستان

روزهای فرد کودکان

۵/۴/۹۷ الی ۹/ ۴/ ۹۷

پیش ثبت نام

۱۰/ ۴/ ۹۷

شروع

۲۱/ ۴/ ۹۷

میان ترم

۴/۵/۹۸

فاینال

یکشنبه سهشنبه پنجشنبه

تابستان

روزهای فرد کودکان

۴/۵/۹۷ الی ۱۳/ ۵/ ۹۷

پیش ثبت نام

۱۴/ ۵/ ۹۷

شروع

۲۵/ ۵/ ۹۷

میان ترم

۱۳/۶/۹۸

فاینال

یکشنبه سه شنبه پنجشنبه

تابستان

روزهای فرد کودکان

۱۳/۶/۹۷ الی ۱۷/ ۶/ ۹۷

پیش ثبت نام

۱۸/ ۶/ ۹۷

شروع

۵/ ۷/ ۹۷

میان ترم

۲۲/۷/۹۸

فاینال

۲۷/۶/۹۷
کلاس تشکیل نمی‌شود.هفته اول مهر سه جلسه تشکیل می‌شود

توضیحات

یکشنبه سه شنبه

پاییز

روزهای فرد کودکان

۲۲/۵/۹۷ و ۲۳/ ۷/ ۹۷

پیش ثبت نام

۲۴/ ۷/ ۹۷

شروع

۱۵/ ۸/ ۹۷

میان ترم

۸/۹/۹۷ (پنجشنبه)

فاینال

یکشنبه سه شنبه

پاییز زمستان

روزهای فرد کودکان

۸/۹/۹۷ الی ۱۰/ ۹/ ۹۷

پیش ثبت نام

۱۱/ ۹/ ۹۷

شروع

۲۷/ ۹/ ۹۷

میان ترم

۱۸/۱۰/۹۸

فاینال

یکشنبه سه شنبه

زمستان

روزهای فرد کودکان

۱۸/۱۰/۹۷ الی ۲۲/ ۱۰/ ۹۷

پیش ثبت نام

۲۳/ ۱۰/ ۹۷ (جبرانی ۴/۱۱/۹۷)

شروع

۷/ ۱۱/ ۹۷

میان ترم

۳۰/۱۱/۹۸

فاینال

یکشنبه سه شنبه

زمستان

روزهای فرد کودکان

۳۰/۱۱/۹۷ الی ۴/ ۱۲/ ۹۷

پیش ثبت نام

۵/ ۱۲/ ۹۷

شروع

۲۱/ ۱۲/ ۹۷

میان ترم

(استثناء پنجشنبه) ۲۹/۱/۹۸

فاینال

آخرین جلسه اسفند ۲۶/۱۲/۹۷

ادامه: ۱۸/۱/۹۸

توضیحات