کلاسهای نیمه فشرده

شنبه و چهارشنبه

بهار

نیمه فشرده روزهای زوج

۹۷/۱/۱۴ الی ۳۰/ ۱/ ۹۷

پیش ثبت نام

۱/ ۲/ ۹۷

شروع

۲۲/ ۲/ ۹۷

میان ترم

۹۷/۳/۱۲

فاینال

۹۷/۳/۱۹ الی ۹۷/۴/۶

F.D

 

یکشنبه و سه شنبه

بهار

نیمه فشرده روزهای فرد

۹۷/۱/۱۴ الی ۱/ ۲/ ۹۷

پیش ثبت نام

۲/ ۲/ ۹۷

شروع

۱۸/ ۲/ ۹۷

میان ترم

۹۷/۳/۸

فاینال

۹۷/۳/۲۰ الی ۹۷/۴/۳

F.D

 

شنبه چهارشنبه

تابستان

نیمه فشرده روزهای زوج

۹۷/۳/۱۲ الی ۵/ ۴/ ۹۷

پیش ثبت نام

۶/ ۴/ ۹۷

شروع

۲۳/ ۴/ ۹۷

میان ترم

۹۷/۵/۱۳

فاینال

۹۷/۵/۱۵ الی ۹۷/۵/۲۷

F.D

 

شنبه و چهارشنبه

تابستان

نیمه فشرده روزهای فرد

۹۷/۳/۸ الی ۴/ ۴/ ۹۷

پیش ثبت نام

۵/ ۴/ ۹۷

شروع

۲۴/ ۴/ ۹۷

میان ترم

۹۷/۵/۱۴

فاینال

۹۷/۵/۱۶ الی ۹۷/۵/۳۰

F.D

  

شنبه و چهارشنبه

تابستان و پاییز

نیمه فشرده روزهای زوج

۹۷/۵/۱۳ الی ۱/ ۶/ ۹۷

پیش ثبت نام

۳/ ۶/ ۹۷

شروع

۲۱/ ۶/ ۹۷

میان ترم

۹۷/۷/۱۴

فاینال

۹۷/۷/۱۸ الی ۹۷/۸/۲

F.D

 

یکشنبه  سه شنبه

تابستان و پاییز

نیمه فشرده روزهای فرد

۹۷/۵/۱۴ الی ۳/ ۶/ ۹۷

پیش ثبت نام

۴/ ۶/ ۹۷

شروع

۲۰/ ۶/ ۹۷

میان ترم

۹۷/۷/۱۰

فاینال

۹۷/۷/۱۵ الی ۹۷/۷/۲۹

F.D

 

شنبه چهارشنبه

پاییز زمستان

نیمه فشرده روزهای زوج

۹۷/۷/۱۴ الی ۳/ ۸/ ۹۷

پیش ثبت نام

۵/ ۸/ ۹۷

شروع

۲۶/ ۸/ ۹۷

میان ترم

۹۷/۹/۱۷

فاینال

۹۷/۱۰/۲۱ الی ۹۷/۱۰/۵

F.D

 

یکشنبه  سه شنبه

پاییز و زمستان

نیمه فشرده روزهای فرد

۹۷/۷/۱۰ الی ۳۰/ ۷/ ۹۷

پیش ثبت نام

۱/ ۸/ ۹۷

شروع

۲۲/ ۸/ ۹۷

میان ترم

۹۷/۹/۱۸

فاینال

۹۷/۹/۲۰ الی ۹۷/۱۰/۴

F.D

  

شنبه و چهارشنبه

زمستان

نیمه فشرده روزهای زوج

۹۷/۹/۱۷ الی ۶/ ۱۰/ ۹۷

پیش ثبت نام

۸/ ۱۰/ ۹۷

شروع

۲۶/ ۱۰/ ۹۷

میان ترم

۹۷/۱۱/۱۷

فاینال

۹۷/۱۱/۲۴ الی ۹۷/۱۲/۸

F.D

 

یکشنبه  سه شنبه

زمستان

نیمه فشرده روزهای فرد

۹۷/۹/۱۸ الی ۱۰/۸/ ۹۷

پیش ثبت نام

۹/ ۱۰/ ۹۷

شروع

۲۵/ ۱۰/ ۹۷

میان ترم

۹۷/۱۱/۱۶

فاینال

۹۷/۱۱/۲۳ الی ۹۷/۱۲/۷

F.D

 

شنبه و چهارشنبه

زمستان و بهار

نیمه فشرده روزهای زوج

۹۷/۱۱/۱۷ و ۹/ ۱۲/ ۹۷

پیش ثبت نام

۱۱/ ۱۲/ ۹۷ ( یک جلسه جبرانی)

شروع

۲۵/ ۱۲/ ۹۷

میان ترم

۹۷/۲/۷

فاینال

۹۷/۲/۱۱ الی ۹۷/۲/۲۵

F.D

 

یکشنبه سه شنبه

زمستان و بهار

نیمه فشرده روزهای فرد

۹۷/۱۱/۱۶ الی ۱۱/ ۱۲/ ۹۷

پیش ثبت نام

۱۲/ ۱۲/ ۹۷

شروع

۲۶/ ۱۲/ ۹۷

میان ترم

۹۸/۲/۸

فاینال

۹۸/۲/۱۰ الی ۹۸/۲/۲۴

F.D