کلاسهای فشرده

فروردین و اردیبهشت

بهار

فشرده روزهای زوج

۹۷/۱/۱۴ الی ۱۹/ ۱/ ۹۷

پیش ثبت نام

۲۰/ ۱/ ۹۷

شروع

۳/ ۲/ ۹۷

میان ترم

۱۹/ ۲ /۹۷

فاینال

۹۷/۲/۲۲ الی ۹۷/۲/۳۱

F.D

 

خرداد و تیر

بهار و تابستان

فشرده روزهای زوج

۹۷/۲/۱۹ الی ۱/ ۳/ ۹۷

پیش ثبت نام

۲/ ۳/ ۹۷

شروع

۱۹/ ۳/ ۹۷

میان ترم

۹۷/۴/۴

فاینال

۹۷/۴/۶ الی ۹۷/۴/۱۶

F.D

 

فروردین و اردیبهشت

بهار

فشرده روزهای فرد

۹۷/۱/۱۴ الی ۲۵/ ۱/ ۹۷

پیش ثبت نام

۲۶/۱/۹۷

شروع

۹۷/۲/۶

میان ترم

۹۷/۲/۲۳

فاینال

۹۷/۲/۲۵ الی ۹۷/۳/۳

F.D

 

خرداد و تیر

بهار و تابستان

فشرده روزهای فرد

۹۷/۲/۲۳ الی ۵/ ۳/ ۹۷

پیش ثبت نام

۶/ ۳/ ۹۷

شروع

۲۴/ ۳/ ۹۷

میان ترم

۷/ ۴ /۹۷

فاینال

۹۷/۴/۱۰ الی ۹۷/۴/۱۹

F.D

  

تیر و مرداد

تابستان

فشرده روزهای زوج

۹۷/۴/۴ الی ۱۹/ ۴/ ۹۷

پیش ثبت نام

۲۰/ ۴/ ۹۷

شروع

۱/ ۵/ ۹۷

میان ترم

۱۵/ ۹۷/۵

فاینال

۹۷/۵/۱۷ الی ۹۷/۵/۲۷

F.D

 

تیر و مرداد

تابستان

فشرده روزهای فرد

۹۷/۴/۷ الی ۲۰/ ۴/ ۹۷

پیش ثبت نام

۲۱/ ۴/ ۹۷

شروع

۲/ ۵/ ۹۷

میان ترم

۱۶/ ۵ /۹۷

فاینال

۹۷/۵/۱۸ الی ۹۷/۵/۲۸

F.D

 

مرداد شهریور مهر

تابستان و پاییز

فشرده روزهای زوج

۹۷/۵/۱۵ الی ۲۸/ ۵/ ۹۷

پیش ثبت نام

۲۹/ ۵/ ۹۷

شروع

۱۲/ ۶/ ۹۷

میان ترم

۲۶/ ۶ /۹۷

فاینال

۹۷/۷/۲ الی ۹۷/۷/۱۱

F.D

 

مرداد شهریور مهر

تابستان و پاییز

فشرده روزهای فرد

۹۷/۵/۱۶ الی ۲۹/ ۵/ ۹۷

پیش ثبت نام

۳۰/ ۵/ ۹۷ (یک جلسه جبرانی)

شروع

۱۵/ ۶/ ۹۷

میان ترم

۲۷/ ۶ /۹۷

فاینال

۹۷/۷/۱ الی ۹۷/۷/۱۰

F.D

  

مهر آبان

پاییز

فشرده روزهای زوج

۹۷/۶/۲۶ الی ۱۲/ ۷/ ۹۷

پیش ثبت نام

۱۴/ ۷/ ۹۷

شروع

۲۵/ ۷/ ۹۷

میان ترم

۹/ ۹۷/۹

فاینال

۹۷/۸/۱۲ الی ۹۷/۸/۲۳

F.D

 

آبان آذر دی

پاییز

فشرده روزهای زوج

۹۷/۸/۹ الی ۲۴/ ۸/ ۹۷

پیش ثبت نام

۲۶/۸/۹۷

شروع

۱۰/۹/ ۹۷

میان ترم

۲۴/ ۹ /۹۷

فاینال

۹۷/۹/۲۶ الی ۹۷/۱۰/۵

F.D

 

مهر آبان

پاییز

فشرده روزهای فرد

۹۷/۶/۲۷ الی ۱۱/ ۷/ ۹۷

پیش ثبت نام

۱۲/ ۷/ ۹۷

شروع

۲۴/ ۷/ ۹۷

میان ترم

۸/ ۹۷/۹۷

فاینال

۹۷/۸/۱۳ الی ۹۷/۸/۲۴

F.D

 

آبان آذر دی

پاییز و زمستان

فشرده روزهای فرد

۹۷/۸/۱۰ الی ۲۶/ ۸/ ۹۷

پیش ثبت نام

۲۷/۸/۹۷

شروع

۱۳/ ۹/ ۹۷

میان ترم

۲۷/ ۹ /۹۷

فاینال

۹۷/۹/۲۹ الی ۹۷/۱۰/۹

F.D

  

دی بهمن

زمستان

فشرده روزهای فرد

۹۷/۹/۲۷ الی ۱۰/ ۱۰/ ۹۷

پیش ثبت نام

۱۱/ ۱۰/ ۹۷

شروع

۲۳/ ۱۰/ ۹۷

میان ترم

۷/ ۱۱ /۹۷

فاینال

۹۷/۱۱/۹ الی ۹۷/۱۱/۱۸

F.D

 

دی بهمن

زمستان

فشرده روزهای زوج

۹۷/۹/۲۴ الی ۶/ ۱۰/ ۹۷

پیش ثبت نام

۸/ ۱۰/ ۹۷

شروع

۱۹/ ۱۰/ ۹۷

میان ترم

۳/ ۱۱ /۹۷

فاینال

۹۷/۱۱/۶ الی ۹۷/۱۱/۱۵

F.D

 

بهمن اسفندفروردین

زمستان

فشرده روزهای زوج

۹۷/۱۱/۳ الی ۱۶/ ۱۱/ ۹۷

پیش ثبت نام

۱۷/ ۱۱/ ۹۷

شروع

۴/ ۱۲/ ۹۷

میان ترم

۱۸/ ۱۲ /۹۷

فاینال

۲۰و ۲۲و ۱۲/۲۵ الی ۲۱/۱/ ۹۸

F.D

 

بهمن اسفند فروردین

زمستان

فشرده روزهای فرد

۷/۱۱/۹۷ الی ۲۱/ ۱۱/ ۹۷

پیش ثبت نام

۲۳/ ۱۱/ ۹۷

شروع

۵/ ۱۲/ ۹۷

میان ترم

۱۹/ ۱۲ /۹۷

فاینال

۲۱و ۲۳و ۱۲/۲۶ الی ۹۸/۱/۲۰

F.D