کلاسهای ترمیک

اردیبهشت الی شهریور

شنبه و چهارشنبه

بهار  تابستان

ترمیک ۲ روز در هفته زوج

۱۴۹۷الی ۲۹/ ۱/ ۹۷

پیش ثبت نام

۹۷/۲/۱

شروع

۳/۱۲/ ۹۷

میان ترم

۳۰/ ۴/ ۹۷

فاینال

۹۷/۵/۳ الی ۹۷/۶/۷

F.D

 

اردیبهشت الی شهریور

یکشنبه و سه شنبه

بهار و تابستان

ترمیک ۲ روز در هفته فرد

۹۷/۱/۱۴ الی ۱۵/ ۲/ ۹۷

پیش ثبت نام

۹۷/۲/۱۶

شروع

۳/۲۷/ ۹۷

میان ترم

۲/ ۵/ ۹۷

فاینال

۹۷/۵/۷ الی ۹۷/۶/۶

F.D

 

شهریور الی دی شنبه و چهارشنبه

تابستان پاییز زمستان

ترمیک ۲ روز در هفته زوج

۹۷/۴/۳۰ الی ۹۷/۶/۷

پیش ثبت نام

۹۷/۶/۱۰ (یک جلسه جبرانی)

شروع

۷/۲۱/ ۹۷

میان ترم

۹۷/۹/۷

فاینال

۹۷/۹/۱۰ الی ۹۷/۱۰/۱۲

F.D

 

مرداد الی دی یکشنبه و سه شنبه

تابستان  پاییز  زمستان

ترمیک ۲ روز در هفته فرد

۹۷/۵/۲ الی ۱۰/ ۶/ ۹۷

پیش ثبت نام

۹۷/۶/۱۱

شروع

۱۷/ ۷/ ۹۷

میان ترم

۶/ ۹/ ۹۷

فاینال

۹۷/۹/۱۱ الی ۹۷/۱۰/۱۱

F.D

  

دی الی اسفند

زمستان

ترمیک ۲ روز در هفته زوج

۹۷/۹/۷ الی ۱۳/ ۱۰/ ۹۷

پیش ثبت نام

۹۷/۱۰/۱۵

شروع

۲۷/ ۱۱/ ۹۷

میان ترم

۳۱/ ۱/ ۹۸

فاینال

 

دی الی اسفند

زمستان

ترمیک ۲ روز در هفته فرد

۶۷/۹/۶ و ۱۰/۱۵/ ۹۷

پیش ثبت نام

۱۰/۱۶/ ۹۷

شروع

۹۷/۱۱/۲۸

میان ترم

۲۷/ ۱/ ۹۸

فاینال