کلاسهای آخر هفته نیمه فشرده

فروردین الی خرداد

بهار

نیمه فشرده آخر هفته (پنجشنبه و جمعه)

۹۷/۱/۱۴ الی ۲۹/ ۱/ ۹۷

پیش ثبت نام

۹۷/۱/۳۰

شروع

۱۴/ ۲/ ۹۷

میان ترم

۴/ ۳/ ۹۷

فاینال

۹۷/۳/۱۰ الی ۹۷/۳/۳۱

F.D

  

تیر الی مرداد

تابستان

نیمه فشرده آخر هفته (پنجشنبه و جمعه)

۹۷/۳/۴ الی ۶/ ۴/ ۹۷

پیش ثبت نام

۹۷/۴/۷

شروع

۲۲/ ۴/ ۹۷

میان ترم

۱۲/ ۵/ ۹۷

فاینال

۹۷/۵/۱۸ الی ۹۷/۵/۳۰

F.D

  

شهریور الی آبان

تابستان الی پاییز

نیمه فشرده آخر هفته (پنجشنبه و جمعه)

۹۷/۵/۱۲ الی۳۰/ ۵/ ۹۷

پیش ثبت نام

۹۷/۶/۱

شروع

۲۳/ ۶/ ۹۷

میان ترم

۲۰/ ۷/ ۹۷

فاینال

۹۷/۷/۲۶ الی ۹۷/۸/۱۰

F.D

  

آذر الی دی

پاییز و زمستان

نیمه فشرده آخر هفته (پنجشنبه و جمعه)

۹۷/۷/۲۰ الی ۲۳/ ۸/ ۹۷

پیش ثبت نام

۹۷/۸/۲۴

شروع

۹/ ۹/ ۹۷

میان ترم

۳۰/ ۹/ ۹۷

فاینال

۹۷/۱۰/۶ الی ۹۷/۱۰/۲۰

F.D

  

دی الی اسفند

زمستان

نیمه فشرده آخر هفته (پنجشنبه و جمعه)

۹۷/۹/۳۰ الی ۹۷/۱۰/۲۶

پیش ثبت نام

۹۷/۱۰/۲۷

شروع

۱۲/ ۱۱/ ۹۷

میان ترم

۳/ ۱۲/ ۹۷

فاینال

۹۷/۱۲/۹ الی ۹۷/۱۲/۱۷ (آخرین جلسه اسفند) و ۹۸/۱/۲۲

F.D