برای شرکت در کلاس مورد نظر خود از لیست زیر انتخاب کنید. برای ثبت نام ساده پس از انتخاب نوع کلاس خود روی پرداخت به زبان نگار  بزنید. شما می توانید اطلاعات مربوط به کلاس درخواستی را به شماره تلگرام و ایتا زبان نگار هم ارسال کنید.

انگلیسی

ردیفترمتاریخ شروعشهریه
1اولاواخر اردیبهشت700,000
2اولاواخر خرداد700,000
3اولاواخر تیرماه700,000
4اولاواخر مرداد700,000

آلمانی

ردیفترمتاریخ شروعشهریه
1اولاواخر اردیبهشت750,000
2اولاواخر خرداد750,000
3اولاواخر تیرماه750,000
4اولاواخر مرداد750,000

فرانسه

ردیفترمتاریخ شروعشهریه
1اولاواخر اردیبهشت700,000
2اولاواخر خرداد700,000
3اولاواخر تیرماه700,000
4اولاواخر مرداد700,000

ترکی استانبولی

ردیفترمتاریخ شروعشهریه
1اولاواخر اردیبهشت750,000
2اولاواخر خرداد750,000
3اولاواخر تیرماه750,000
4اولاواخر مرداد750,000