برای شرکت در کلاس مورد نظر خود از لیست زیر انتخاب کنید. برای ثبت نام ساده پس از انتخاب نوع کلاس خود روی  پرداخت به زبان نگار  بزنید. شما می توانید اطلاعات مربوط به کلاس درخواستی را به شماره تلگرام و ایتا زبان نگار هم ارسال کنید.

انگلیسی

ردیفترمتاریخ شروعشهریه
1اول31 فروردین700,000
2اولهفته چهارم اردیبهشت700,000
3اولهفته چهارم خرداد700,000
4اولهفته چهارم تیرماه700,000

آلمانی

ردیفترمتاریخ شروعشهریه تومان
1اول31 فروردین750,000
2اولهفته چهارم اردیبهشت750,000
3اولهفته چهارم خرداد750,000
4اولهفته چهارم تیرماه750,000

فرانسه

ردیفترمتاریخ شروعشهریه
1اول31 فروردین700,000
2اولهفته چهارم اردیبهشت700,000
3اولهفته چهارم خرداد700,000
4اولهفته چهارم تیرماه700,000

ترکی استانبولی

ردیفترمتاریخ شروعشهریه
1اول31 فروردین750,000
2اولهفته چهارم اردیبهشت750,000
3اولهفته چهارم خرداد750,000
4اولهفته چهارم تیرماه750,000