برای شرکت در کلاس مورد نظر خود از لیست زیر انتخاب کنید. برای ثبت نام ساده پس از انتخاب نوع کلاس خود روی  پرداخت به زبان نگار  بزنید. شما می توانید اطلاعات مربوط به کلاس درخواستی را به شماره تلگرام و ایتا زبان نگار هم ارسال کنید.

انگلیسی

ردیفترمتاریخ شروعشهریه
1اول24 فروردین750,000
2اولاواسط اردیبهشت750,000
3اولهفته چهارم خرداد750,000
4اولهفته سوم تیرماه750,000

آلمانی

ردیفترمتاریخ شروعشهریه تومان
1اول24 فروردین 850,000
2اولاواسط اردیبهشت850,000
3اولهفته چهارم خرداد850,000
4اولهفته سوم تیرماه850,000

فرانسه

ردیفترمتاریخ شروعشهریه
1اول24 فروردین850,000
2اولاواسط اردیبهشت850,000
3اولهفته چهارم خرداد850,000
4اولهفته سوم تیرماه850,000

ترکی استانبولی

ردیفترمتاریخ شروعشهریه
1اول24 فروردین850,000
2اولاواسط اردیبهشت850,000
3اولهفته چهارم خرداد850,000
4اولهفته سوم تیرماه850,000