برای شرکت در کلاس مورد نظر خود از لیست زیر انتخاب کنید. برای ثبت نام ساده پس از انتخاب نوع کلاس خود روی پرداخت به زبان نگار  بزنید. شما می توانید اطلاعات مربوط به کلاس درخواستی را به شماره تلگرام و ایتا زبان نگار هم ارسال کنید.

انگلیسی

ردیفترمتاریخ شروعشهریه
1اول27 فروردین700,000
2اولاواسط خرداد700,000
3اولاواسط تیرماه700,000
4اولاواسط مرداد700,000

آلمانی

ردیفترمتاریخ شروعشهریه تومان
1اول27 فروردین750,000
2اولاواسط خرداد750,000
3اولاواسط تیرماه750,000
4اولاواسط مرداد750,000

فرانسه

ردیفترمتاریخ شروعشهریه
1اول27 فروردین700,000
2اولاواسط خرداد700,000
3اولاواسط تیرماه700,000
4اولاواسط مرداد700,000

ترکی استانبولی

ردیفترمتاریخ شروعشهریه
1اول27 فروردین750,000
2اولاواسط خرداد750,000
3اولاواسط تیرماه750,000
4اولاواسط مرداد750,000