برای شرکت در کلاس مورد نظر خود از لیست زیر انتخاب کنید. برای ثبت نام ساده پس از انتخاب نوع کلاس خود روی  پرداخت به زبان نگار  بزنید. شما می توانید اطلاعات مربوط به کلاس درخواستی را به شماره تلگرام و ایتا زبان نگار هم ارسال کنید.

انگلیسی

ردیفترمتاریخ شروعشهریه
1یکهفته اول اردیبهشت700,000
2یکهفته اول خرداد700,000
3یکهفته اول تیر700,000
4یکهفته اول مرداد700,000

آلمانی

ردیفترمتاریخ شروعشهریه
1یکهفته اول اردیبهشت750,000
2یکهفته اول خرداد750,000
3یکهفته اول تیر750,000
4یکهفته اول مرداد750,000

فرانسه

ردیفترمتاریخ شروعشهریه
1یکهفته اول اردیبهشت700,000
2یکهفته اول خرداد700,000
3یکهفته اول تیر700,000
4یکهفته اول مرداد700,000

ترکی استانبولی

ردیفترمتاریخ شروعشهریه
1یکهفته اول اردیبهشت750,000
2یکهفته اول خرداد750,000
3یکهفته اول تیر750,000
4یکهفته اول مرداد750,000