برای شرکت در کلاس مورد نظر خود از لیست زیر انتخاب کنید. برای ثبت نام ساده پس از انتخاب نوع کلاس خود روی  پرداخت به زبان نگار  بزنید. شما می توانید اطلاعات مربوط به کلاس درخواستی را به شماره تلگرام و ایتا زبان نگار هم ارسال کنید.

درکلاسهای فوق فشرده، شما کل کتاب را در 40 روز به اتمام می رسانید

آلمانی

ردیفترمتاریخ شروعشهریه تومان
1سطح A125 اردیبهشت3000,000
2سطح A120 خرداد3000,000
3سطح A11 تیر3000,000
4سطح A1ا مرداد3000,000

انگلیسی

ردیفترمتاریخ شروعشهریه
1سطح A125 اردیبهشت2,800,000
2سطح A120 خرداد2,800,000
3سطح A11 تیر2,800,000
4سطح A1ا مرداد2,800,000

فرانسه

ردیفترمتاریخ شروعشهریه
1سطح A125 اردیبهشت2,800,000
2سطح A120 خرداد2,800,000
3سطح A11 تیر2,800,000
4سطح A1ا مرداد2,800,000

ترکی استانبولی

ردیفترمتاریخ شروعشهریه
1سطح A125 اردیبهشت3000,000
2سطح A120 خرداد3000,000
3سطح A11 تیر3000,000
4سطح A1ا مرداد3000,000