برای شرکت در کلاس مورد نظر خود از لیست زیر انتخاب کنید. برای ثبت نام ساده پس از انتخاب نوع کلاس خود روی پرداخت به زبان نگار  بزنید. شما می توانید اطلاعات مربوط به کلاس درخواستی را به شماره تلگرام و ایتا زبان نگار هم ارسال کنید.

آلمانی

ردیفترمتاریخ شروعشهریه
1اول21 فروردین750,000
2اول26 فروردین750,000
3اولاواسط اردیبهشت750,000
4اولاواخر اردیبهشت750,000
5اولاواسط خرداد750,000
6اولاواخر خرداد750,000

انگلیسی

ردیفترمتاریخ شروعشهریه تومان
1اول21 فروردین700,000
2اول26 فروردین700,000
3اولاواسط اردیبهشت700,000
4اولاواخر اردیبهشت700,000
5اولاواسط خرداد700,000
6اولاواخر خرداد700,000

فرانسه

ردیفترمتاریخ شروعشهریه
1اول21 فروردین700,000
2اول26 فروردین700,000
3اولاواسط اردیبهشت700,000
4اولاواخر اردیبهشت700,000
5اولاواسط خرداد700,000
6اولاواخر خرداد700,000

ترکی استانبولی

ردیفترمتاریخ شروعشهریه
1اول21 فروردین750,000
2اول26 فروردین750,000
3اولاواسط اردیبهشت750,000
4اولاواخر اردیبهشت750,000
5اولاواسط خرداد750,000
6اولاواخر خرداد750,000