شمارش به زبان روسی: کامل ترین دسته بندی! | موسسه زبان های خارجی زبان نگار

شمارش به زبان روسی: کامل ترین دسته بندی!

شمارش به زبان روسی: کامل ترین دسته بندی!

در این مطلب نحوه شمارش به زبان روسی را آموزش خواهیم داد. برای یادگیری بهتر شما تلفظ کلمات با حروف انگلیسی داخل پرانتز آورده شده است. این اعداد را چندین بار تمرین و تکرار کنید تا بتوانید از آن برای بیان ساعت، تاریخ ها، مقدار پول و … استفاده کنید. با زبان نگار همراه باشید.

 شمارش به زبان روسی : اعداد شمارشی

 один  (a-deen) : یک

два (dva) : دو

Три (Tree) : سه

Четыре (chye-tir-ye) : چهار

Пять (pyat) : پنج

Шесть (shest) : شش

Семь (syem) : هفت

Восемь (vo-syem) : هشت

Девять (dyev-yat) : نه

Десять (dyes-yat) : ده

Одиннадцать (odinnadtsat’) : یازده

شمارش به زبان روسی : Двенадцать (dvenadtsat) : دوازده

Тринадцать (trinadtsat) : سیزده

Четырнадцать (chetyrnadtsat) : چهارده

Пятнадцать (pyatnadtsat) : پانزده

Шестнадцать (shestnadtsat) شانزده

Семнадцать (semnadtsat) : هفده

Восемнадцать (vosemnadtsat) : هجده

Девятнадцать (devyatnadtsat) : نوزده

Двадцать (dvadtsat) : بیست

двадцать один (dvadtsat odin) : بیست و یک

двадцать дв (dvadtsat dva) : بیست و دو

двадцать три (dvadtsat tri) : بیست و سه

двадцать четыре (dvadtsat chetyre) : بیست و چهار

 

برای شمارش به زبان روسی از عدد ۲۰ تا ۲۹ تنها کافیست که عدد بیست را با عدد یک ، دو و … بیاورید. در زبان روسی فقط دو عدد در کنار هم تلفظ می شوند و نیازی به اضافه کردن هیچ چیزی نیست.

 

شمارش به زبان روسی

شمارش به زبان روسی

 

Тридцать  (tridtsat) : سی

Сорок (sorok) : چهل

Пятьдесят (pyat’desyat) : پنجاه

Шестьдесят (shest’desyat) : شصت

Семьдесят (sem’desyat) : هفتاد

Восемьдесят (vosem’desyat): هشتاد

Девяносто (devyanosto) : نود

Сто (sto  ) : صد

полтораста  (pahl-tuh-RAHSS-tah) : صد و پنجاه

شمارش به زبان روسی : двести  (DVYE-stee) : دویست

триста  (TREE-stah) : سیصد

четыреста  (chyi-TEE-ryi-stah) : چهارصد

пятьсот (pyat-SOHT) : پانصد

тысяча  (TIH-syi-chah) : هزار

две тысячи  (dvyeh TIH-syi-chee): دو هزار

пять тысяч (pyaht TIH-syach) : پنج هزار

миллион  (mee-lee-OHN) : یک میلیون

миллиард  (mee-lee-ARD) : یک میلیارد

مرتبط بخوانید : لغات روسی مربوط به زمستان! ۲۵ لغت واقعا ضروری!

 

آموزش شمارش به زبان روسی : اعداد ترتیبی

первый   اول

второй دوم

третий سوم

четвёртый چهارم

пятый پنجم

шестой ششم

седьмой  هفتم

восьмой  هشتم

девятый   نهم

شمارش به زبان روسی : десятый   دهم

 

مرتبط بخوانید: میوه ها و سبزیجات به روسی: فوق العاده کاربردی!

 

одиннадцатый یازدهم

двенадцатый  دوازدهم

тринадцатый  سیزدهم

четырнадцатый   چهاردهم

пятнадцатый  پانزدهم

шестнадцатый شانزدهم

семнадцатый  هفدهم

восемнадцатый         هجدهم

девятнадцатый         نوزدهم

двадцатый     بیستم

 

مرتبط بخوانید: مکالمات روزمره روسی : ۱۰۰ عبارت مهم و کاربردی

 

امیدواریم از آموزش شمارش به زبان روسی نهایت استفاده را ببرید. همچنین در بخش وبلاگ سایت زبان نگار می توانید موارد بیشتری در خصوص یادگیری زبان روسی پیدا کنید. موسسه زبان نگار دوره های عالی برای آموزش زبان روسی برگزار می کند، می توانید در این دوره ها شرکت کرده و به بهترین نحو زبان روسی را یاد بگیرید.

در صورتی که تمایل به مشاوره با کارشناسان زبان نگار برای آموزش زبان روسی را دارید، با ما تماس بگیرید: ۰۲۱۴۳۹۴۲ به گرمی پاسخگوی شما خواهیم بود.

دیگر شماره های مرکز زبان نگار:

۰۲۱۸۸۹۹۶۰۳۴

۰۲۱۸۸۹۹۶۰۳۷

۰۲۱۸۸۹۵۶۵۸۲

۰۲۱۸۸۹۹۶۳۹۲

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه