شمارش به زبان آلمانی : کامل ترین دسته بندی! | موسسه زبان های خارجی زبان نگار

شمارش به زبان آلمانی : کامل ترین دسته بندی!

شمارش به زبان آلمانی : کامل ترین دسته بندی!

اعداد در زبان آلمانی در موقعیت های مختلفی کاربرد دارد. برای بیان تاریخ، ساعت، خواندن شماره تلفن ، شمارش پول و … باید از اعداد استفاده شود. اعداد به صورت ترتیبی و شمارشی بیان می شود. در این مطلب با آموزش نحوه شمارش به زبان آلمانی همراه شما خواهیم بود.

 

شمارش به زبان آلمانی : لیست اعداد شمارشی

صفر :  null
یک:   eins
دو:   zwei
سه:   drei
چهار :  vier
پنج:  fünf
شش:  sechs
هفت:  sieben
هشت:  acht
نه:  neun
ده:  zehn
یازده:  elf
دوازده:  zwölf
سیزده:  dreizehn
چهارده:  vierzehn
پانزده:  fünfzehn
شانزده:  sechzehn
هفده:  siebzehn
هجده:  achtzehn
نوزده:  neunzehn
بیست:  zwanzig
بیست و یک :  einundzwanzig
بیست و دو :  zweiundzwanzig
بیست و سه :  dreiundzwanzig
بیست و چهار:  vierundzwanzig
بیست و پنج :  fünfundzwanzig
بیست و شش:  sechsundzwanzig
بیست و هفت:  siebenundzwanzig
بیست و هشت:  achtundzwanzig
بیست و نه :  neunundzwanzig
سی:  dreißig
چهل:  vierzig
پنجاه:  fünfzig
شصت:  sechzig
هفتاد:  siebzig
هشتاد:  achtzig
نود:  neunzig
صد:  hundert
هزار:  tausend
ده هزار:  zehntausend
صد هزار: hunderttausend
یک میلیون :  eine Million

 

شمارش به زبان آلمانی

شمارش به زبان آلمانی

 

شمارش به آلمانی : لیست اعداد ترتیبی

اول    erst-

دوم    zweit-

سوم   dritt-

چهارم  viert-

پنجم   fünft- 

ششم  sechst-

هفتم  siebt-

هشتم acht-

نهم    neunt-

دهم   zehnt-

یازدهم    elft-

دوازدهمzwölft-

سیزدهم       dreizehnt-    

بیستم zwanzigst-

بیست و یکم  ۲۱st-

سی ام dreissigst

سی و یکم     ۳۱st-

صدم   ۱۰۰st-

 

مرتبط بخوانید: یادگیری سریع زبان آلمانی : ترفند هایی ۱۰۰% تضمینی!

 

بیان اعداد به صورت ترتیبی در آلمانی

اعداد ترتیبی در زبان آلمانی فقط تا عدد ۲۰ منحصر به فرد هستند و بعد از آن با اضافه کردن –ste  می توانید اعداد به زبان آلمانی را به صورت ترتیبی بیان کنید. لیست اعداد یک تا بیست به صورت زیر می باشد:

اولین:  Erste
دومین : Zweite
سومین:  Dritte
چهارمین:  Vierte
پنجمین:  Fünfte
ششمین:  Sechste
هفتیمن:  Siebte
هشتمین:  Achte
نهمین :  Neunte
دهمین:  Zehnte
یازدهمین:  Elfte
دوازدهمین:  Zwölfte
سیزدهمین:  Dreizehnte
چهاردهمین:  Vierzehnte
پانزدهیمن:  Fünfzehnte
شانزدهمین:  Sechzehnte
هفدهمین:  Siebzehnte
هجدهمین:  Achtzehnte
نوزدهمین:  Neunzehnte
بیستمین:Zwanzigste

 

مرتبط بخوانید: اصطلاحات پزشکی به زبان آلمانی : ۴۵ مورد که باید بدانید!

 

 امیدواریم آموزش شمارش به زبان آلمانی نهایت استفاده را ببرید. همچنین در بخش وبلاگ سایت زبان نگار می توانید موارد بیشتری در خصوص یادگیری زبان آلمانی پیدا کنید. موسسه زبان نگار دوره های عالی برای آموزش زبان آلمانی برگزار می کند، می توانید در این دوره ها شرکت کرده و به بهترین نحو زبان آلمانی را یاد بگیرید.

در صورتی که تمایل به مشاوره با کارشناسان زبان نگار برای آموزش زبان آلمانی را دارید، با ما تماس بگیرید: ۰۲۱۴۳۹۴۲ به گرمی پاسخگوی شما خواهیم بود.

دیگر شماره های مرکز زبان نگار:

 

۰۲۱۸۸۹۹۶۰۳۴

۰۲۱۸۸۹۹۶۰۳۷

۰۲۱۸۸۹۵۶۵۸۲

۰۲۱۸۸۹۹۶۳۹۲

 

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه